Članak 1. Predmet Posebnih uvjeta

1.1 Potpisivanjem Zahtjeva za aktivaciju usluge Iskon.Fiskalna blagajna Star (dalje u tekstu: Zahtjev), koji se podnosi na obrascu Iskon Interneta (u daljnjem tekstu: Iskon), odnosno podnošenjem Zahtjeva na drugi način koji omogući Iskon, poslovni korisnik (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete Iskona za uslugu Iskon.Fiskalna blagajna Star. Po primitku Zahtjeva, Iskon će, nakon provjere boniteta, odnosno solventnosti Korisnika, u pisanom obliku, odnosno na drugi odgovarajući način obavijestiti Korisnika o prihvaćanju/odbijanju Zahtjeva. Ugovor o korištenju usluge Iskon.Fiskalna blagajna Star (dalje u tekstu: Usluga) smatra se sklopljenim u trenutku kada Iskon prihvati Zahtjev Korisnika. Ovi Uvjeti korištenja, zajedno sa Zahtjevom, Obavijesti o prihvaćanju Zahtjeva te Cjenikom Iskona za Uslugu (http://www.iskon.hr), čine Ugovor o korištenju Usluge.

1.2 U smislu ovih Uvjeta, Usluga obuhvaća: isporuku, korištenje opreme, aplikacije(a) instalirane(ih) na opremi/na web-u (pojašnjenja radi: aplikacija se sastoji od dva dijela od kojih je jedan instaliran na Opremi, a drugi se koristi putem web-a radi korištenja nekih funkcionalnosti Usluge, primjerice pregled izdanih računa, ažuriranje cjenika), pružanje tehničke podrške putem udaljenog pristupa i po potrebi otklon smetnji u radu opreme i/ili aplikacije putem udaljenog pristupa ili (po potrebi) na lokaciji Korisnika te mogućnost kupnje dodatne opreme za Opremu koju će Iskon eventualno imati u ponudi u sklopu Usluge. Sukladno ovim Uvjetima i za vrijeme trajanja ovoga ugovornog odnosa, Iskon daje Korisniku na korištenje opremu i aplikaciju, kako je gore opisano, a koja oprema je specificirana u Zahtjevu (dalje u tekstu zajedno: Oprema). Pojašnjenja radi, usluga instalacije podrazumijeva i unos Korisnikovog cjenika u aplikaciju – ukoliko Korisnik zatraži takav unos od Iskon-a, obvezan je dostaviti cjenik svojih proizvoda/usluga u formatu predviđenom od strane Iskon-a te snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih podataka.

Podnositelj zahtjeva može biti:

 • Bilo koja pravna osoba
 • Bilo koja fizička osoba koja obavlja neku od samostalnih djelatnosti:
 1. Obrtničke djelatnosti
 2. Slobodna zanimanja: samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti; samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti; samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti i/ili samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša; 
 3. Djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Članak 2. Način pružanja Usluge

2.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima i Zahtjevom definirane sve pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge.

2.2 Iskon pruža Uslugu na lokaciji Korisnika te udaljenim pristupom u slučaju tehničke podrške, osim ako se Iskon i Korisnik izričito nisu drugačije dogovorili ili ako vrsta Usluge ne zahtijeva njezino pružanje na nekoj drugoj lokaciji (npr. na lokaciji Iskon-a).

2.3 Iskon ima pravo samostalno angažirati podizvođače za pružanje Usluge Korisniku.

2.4 Iskon daje narudžbe podizvođačima u svoje ime i za svoj račun.

2.5 Iskon odgovara Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje Usluge svojih podizvođača, uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete, kao da Uslugu izvršava sam Iskon. Navedeno se neće primijeniti ako podizvođač namjerno ili zbog grube nepažnje ne izvrši ugovorne obveze ili ako ih nekvalitetno izvrši.

2.6 Korisnik može putem Zahtjeva zatražiti i dodatne usluge navedene u Cjeniku (primjerice dodatna usluga Ažuriranje cjenika). Dodatne usluge se naplaćuju prema Cjeniku. Pojašnjenja radi, Korisnik koji zatraži dodatnu uslugu Ažuriranja cjenika obvezan je dostaviti Iskon-u cjelokupan, ažurirani, cjenik svojih proizvoda/usluga u formatu predviđenom od strane Iskon-a, a koji ažurirani cjenik će Iskon unijeti u aplikaciju. Korisnik snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih podataka.

Članak 3. Preduvjeti za korištenje svih funkcionalnosti Usluge

3.1 Prihvatom ovih Uvjeta Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan da su sljedeći minimalni preduvjeti

potrebni kako bi Korisnik mogao koristiti sve funkcionalnosti Usluge:

3.1.1. osigurano električno napajanje za sve jedinice Opreme;

3.1.2. mobilna ili fiksna internetska veza (pojašnjenja radi fiksna veza mora biti sigurna bežična (WiFi));

3.1.3. FINA certifikat;

3.1.4. cjenik svojih proizvoda i/ili usluga;

3.1.5. Oznaka poslovnog prostora kreiran na eFina stranici.

U slučaju da Korisnik ne osigura bilo koji od preduvjeta navedenih u ovim Uvjetima, sam snosi odgovornost zbog nemogućnosti korištenja funkcionalnosti Usluge (ovo se posebno odnosi na preduvjete iz točaka 3.1.3, 3.1.4. i 3.1.5. koje Korisnik treba elektroničkim putem (e-mailom) dostaviti Iskon-u, odnosno Iskon-ovom podizvođaču (na e- mail adresu: support@trilix.eu) za potrebe konfiguracije Opreme za nesmetan rad Usluge). U tom slučaju Korisnik može naknadno samostalno konfigurirati dostavljenu Opremu putem web aplikacije ili uz pomoć Službe za korisnike Iskon-a dostupne na broju 0800 6320. Korisnik može zatražiti Iskon da mu naknadno na lokaciji Korisnika, po ostvarenju svih preduvjeta koji su nedostajali, izvrši konfiguraciju Opreme, a što će biti naplaćeno sukladno Cjeniku usluge („Intervencija na terenu“).

Članak 4. Rokovi

4.1 Iskon se obvezuje u okviru svojih tehnoloških mogućnosti poduzeti najveće napore kako bi osigurao sljedeće rokove za pružanje tehničke podrške, odnosno otklanjanje smetnji na Opremi, tj. isporuku zamjenske Opreme:

4.1.1. smetnje prijavljene od 0h do 20 h otklanjaju se sljedećega kalendarskog dana;

4.1.2. za prijave izvan vremena definiranog u prethodnoj točki rok se produljuje za jedan kalendarski dan;

4.1.3. za smetnje prijavljene na lokacijama na otocima rok se produljuje za vrijeme potrebno za putovanje do otoka, a što između ostalog ovisi i o dostupnim mogućnostima transporta (trajekti, mostovi,…);

Članak 5. Tehnička i korisnička podrška

5.1 Otklanjanje smetnje na Opremi u okviru Usluge za svaku se pojedinu jedinicu Opreme vrši udaljenim pristupom. Smetnje se prijavljuju na broj telefona 0800 6320. U slučaju da otklanjanje smetnje na Opremi nije moguće provesti udaljenim pristupom, Iskon će u rokovima definiranim u članku 4. ovih Uvjeta preuzeti takvu Opremu na lokaciji Korisnika i Korisniku isporučiti zamjensku Opremu za korištenje. Iskon će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti osigura integritet i kontinuitet Usluge.

5.2 Troškove izlazaka na teren i popravaka kvarova koji su posljedica nesavjesnog rukovanja Opremom ili pogrešno prijavljene smetnje, tj. onih koji nisu nastali krivnjom Iskon-a, Korisnik je dužan sam podmiriti po ispostavi računa. Dodatno, u slučaju da je potreba za izlaskom na lokaciju Korisnika posljedica neosiguravanja preduvjeta navedenih u članku 3 ovih Uvjeta od strane Korisnika, Korisniku se naplaćuje izlazak na teren sukladno cijeni naznačenoj u Cjeniku.

5.3 Otklanjanje smetnji na Opremi obavlja isključivo Iskon-ovo ovlašteno osoblje ili ovlašteno osoblje Iskon- ova podizvođača.

5.4 Izlasci na teren, koji su posljedica pogrešno prijavljene smetnje, obračunavaju se prema Cjeniku Iskon- a za Uslugu.

5.5 Korisnik se obvezuje da neće otvarati, oštećivati i ni na koji način mijenjati Opremu. U slučaju nastanka štete na Opremi danoj na korištenje sukladno ovim Uvjetima, a koja je nastala kao posljedica postupanja Korisnika ili propuštanja dužnih radnji s Korisnikove strane, Korisnik je dužan podmiriti Iskon-u nastalu štetu.

5.6 Korisnik nije ovlašten: (i) uklanjati originalni operacijski sustav i programe koji su instalirani na Opremi; (ii) instalirati bilo kakav softver na Opremu. U slučaju da se Korisnik ne pridržava ovdje navedenog, Iskon ne može jamčiti punu funkcionalnost Usluge te, vezano za to, ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastale štete Korisniku, već ima pravo na naknadu štete od Korisnika. Dodatno, Iskon u takvom slučaju ima pravo na raskid ovog Ugovora s trenutnim učinkom.

5.7 Pri pružanju tehničke podrške Opreme udaljenim pristupom na Opremu, Korisnik je obvezan osigurati pretpostavke za uspostavljanje sigurne veze za udaljenu podršku. To uključuje: (i) aktivnu internetsku vezu; (ii) fizički pristup Korisnika Opremi i komuniciranje telefonom. U slučaju potrebe, Iskon-ova korisnička služba navodit će Korisnika kroz sve korake potrebne za uspješno otklanjanje smetnje. Od Korisnika se očekuje da surađuje kako bi se problem pokušao riješiti udaljenim pristupom. U slučaju da Korisnik iz bilo kojeg razloga nije spreman na opisanu suradnju prilikom otklanjanja prijavljene smetnje, Iskon na otklanjanje kvara može, na Korisnikov zahtjev, poslati terensku ekipu, koji izlazak na teren se Korisniku naplaćuje prema Cjeniku Iskon-a za Uslugu.

5.8 U slučaju da se tijekom otklanjanja greške na Opremi zaključi da je neophodno potrebno ponovno pokretanje/formatiranje Opreme, Korisniku nakon takvog ponovnog pokretanja/formatiranja Opreme neće biti dostupna računi koji su izdani u vremenu izostanka internet veze.

5.9 Udaljeni pristup u okviru Usluge podrazumijeva da će se prijenos podataka vršiti putem i generirati na internetskoj vezi Korisnika. Internetska veza i prijenos podataka nisu predmet ovih Uvjeta i ne naplaćuju se po ovim Uvjetima, već su predmet i naplaćuju se po važećim cijenama/uvjetima za prijenos podataka utvrđenim cjenikom/uvjetima davatelja internetske usluge Korisniku. Sukladno navedenom, Iskon ne odgovara Korisniku za eventualne prekide ili greške u internetskoj vezi, odnosno pri prijenosu podataka, kao niti za eventualnu štetu koja bi uslijed takvih prekida/grešaka nastala ili mogla nastati Korisniku.

5.10 Korisnička podrška

Služba za korisnike: 0800 1000 (0 − 24 h)
e-adresa: pomoc@iskon.hr
službena stranica Iskona: https://www.iskon.hr/

Članak 6. Cijene i uvjeti plaćanja

6.1 Mjesečna naknada za Uslugu i sve ostale naknade koje Iskon obračunava i naplaćuje sukladno ovim Uvjetima utvrđene su važećim Cjenikom Iskon-a za Uslugu.

6.2 Iskon je ovlašten mijenjati Cjenik Iskon-a za Uslugu te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim Korisniku na pravovremen i prikladan način. Cjenik Iskon-a za Uslugu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, dostupan je na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Iskon-a i na službenoj stranici Iskon-a. U slučaju da je izmjena Cjenika u dijelu koji je primjenjiv na Korisnika za njega nepovoljnija od prethodno ugovorene, Korisnik ima pravo pisanim putem raskinuti ugovor o pružanju Usluge bez naknade u roku od 30 dana od objave izmjene Cjenika.

6.3 Ako zbog propusta Korisnika podaci o identitetu Korisnika, broj računa te drugi podaci potrebni za pravilno evidentiranje uplate nisu ispravno uneseni u obrazac za plaćanje, Iskon neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate proizašle iz navedenih razloga sve dok Korisnik ne dostavi Iskon-u dokaz o izvršenoj uplati.

6.4 Na dospjela, a nenaplaćena potraživanja od Korisnika Iskon ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

6.5 Ako s obzirom na platežnu sposobnost Korisnika ili njegovo dosadašnje ponovljeno kašnjenje u plaćanju usluga, Iskon utvrdi da postoji osnovana sumnja da Korisnik neće biti u mogućnosti ili da nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluge, Iskon može od Korisnika zatražiti odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga (upalata pologa, bankarska garancija i sl. koje Iskon bude smatrao potrebnima, a Korisnik se obvezuje ispuniti takav zahtjev Iskona –a u razmnom roku ako rok prethodno nije utvrđen u zahtjevu za dostavom sredstva osiguranja plaćanja.

Članak 7. Naplata potraživanja

7.1 Korisnik je dužan platiti račun Iskon-u u cijelosti do dana dospijeća navedenog na računu Iskon-a.

7.2 U slučaju kašnjenja s plaćanjem računa, ako Korisnik ima primjedbu na zaprimljeni račun, obvezan je u roku dospijeća platiti prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od 3 (tri) mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor ili nesporni dio te u opisu plaćanja izričito navesti koji dio i u odnosu na koju stavku iskazanu na računu plaća i smatra nespornom. U odnosu na sporni dio računa Korisnik je obvezan u roku od 30 dana od zaprimanja računa uputiti Iskon-u pisani prigovor te navesti razloge osporavanja predmetnog računa, u protivnom Iskon zadržava pravo onemogućavanja korištenja svih usluga navedenih na tom računu. Iskon će donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem izvijestiti Korisnika u roku od 15 dana od primitka prigovora.

7.3 Ako Korisnik ne plati cjelokupni iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu, Iskon će mu dostaviti pisanu opomenu za plaćanje računa koja sadrži upozorenje da će Iskon onemogućiti daljnje korištenje Usluge ako korisnik ne podmiri svoje dugovanje. U tom slučaju Iskon neće odgovarati Korisniku za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku zbog onemogućavanja korištenja Usluge. Ukoliko se opomena dostavlja poštom, smatra se isporučenom treći dan od dana kada je Iskon uručio opomenu ovlaštenom davatelju poštanskih odnosno drugih odgovarajućih usluga. Ukoliko se opomena dostavlja u elektroničkom obliku, ista se smatra primljenom u roku od 3 dana od slanja e- mail poruke na e-mail adresu Korisnika naznačenu na Zahtjevu, odnosno posljednju e-mail adresu koju je Korisnik dostavio Iskon-u sukladno članku 15. ovih Uvjeta korištenja.

7.4 Iskon zadržava pravo obračunati Korisniku troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku Iskon-a za Uslugu.

Članak 8. Isporuka, instalacija, prelazak rizika slučajne propasti i oštećenja, dodjela i korištenje korisničkih oznaka

8.1 Iskon će poduzeti najveće napore kako bi osigurao isporuku i instalaciju Opreme na lokaciji/lokacijama prema specifikaciji Opreme navedenoj u Zahtjevu u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od prihvaćanja Zahtjeva Korisnika sukladno stavku 1.1. članka 1. ovih Uvjeta.

8.2 Iskon će pružati tehničku podršku u odnosu na isporučenu i instaliranu Opremu danu na korištenje Korisniku u skladu s uvjetima definiranima ovim Uvjetima.

8.3 Rizik slučajne propasti i oštećenja Opreme prelazi na Korisnika nakon isporuke Opreme predajom u posjed Korisniku na mjestu i u vrijeme utvrđeno u Zapisniku o isporuci i instalaciji Opreme. Ako nakon prelaska rizika na Opremi nastane šteta ili dođe do njezina propadanja, Korisnik će biti obvezan naknaditi tako nastalu štetu Iskon-u. Iskon će Korisniku ispostaviti račun na iznos takve štete koji je Korisnik obvezan podmiriti u roku dospijeća navedenog na računu Iskon-a.

8.4 Korisnik na korištenje dobiva Opremu čiji je svaki komad označen identifikacijskim oznakama Iskona: inventarnim brojem Iskon-a. Korisnik se obvezuje držati u strogoj tajnosti i čuvati s dužnom pažnjom, pogotovo od neovlaštenog pristupa, predmetne identifikacijske oznake. Korisnik se obvezuje da za vrijeme korištenja Opreme s iste neće uklanjati identifikacijske oznake.

8.5 Identifikacijska oznaka koristi se prilikom prijave smetnje ili bilo koje druge komunikacije sa službama Iskon-a kada je neophodno jednoznačno identificirati predmetnu Opremu.

8.6 Inventarni broj Iskon-a su knjigovodstveni brojevi Iskon-a pod kojim je pojedini komad Opreme evidentiran u Iskon-ovim poslovnim knjigama.

8.7 Identifikacijsku oznaku Iskon-a Korisnik je dužan čuvati od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja ili nestanka neke od ovih oznaka ili Korisnik posumnja na moguću zlouporabu i/ili neovlašteno korištenje dobivenih identifikacijskih oznaka, o tome je dužan obavijestiti Iskon u najkraćem mogućem roku, ne duljem od 8 (osam) kalendarskih dana Službu za korisnike (0800 1000).

8.8 Korisnik se obvezuje držati u tajnosti identifikacijske oznake koje mu je dodijelio Iskon. Ako Korisnik primijeti da treća osoba neovlašteno ili nezakonito koristi njegovu identifikacijsku oznaku, dužan je o tome odmah obavijestiti Iskon. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu uslijed nepravilnog postupanja i/ili zlouporabe ili neovlaštenog korištenja dodijeljene mu identifikacijske oznake.

Članak 9. Preuzimanje Opreme, izvršenje usluge instalacije

9.1 Korisnik će odmah po isporuci Opreme izvršiti provjeru količine i vanjskog izgleda Opreme, što će se konstatirati potpisivanjem zapisnika o isporuci i instalaciji Opreme u koji se unosi eventualno uočen manjak ili oštećenje Opreme (u daljnjem tekstu: Zapisnik o isporuci i instalaciji Opreme).

9.2 Ako Oprema ima nedostatke u vanjskom izgledu ili funkcioniranju, koje je primijećeno za vrijeme instalacije Opreme, Iskon će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 7 (sedam) kalendarskih dana od instalacije Opreme zamijeniti neispravnu ili oštećenu Opremu ili dostaviti zamjensku opremu, odnosno izvršiti uslugu instalacije.

9.3 Sve nedostatke koji bi se mogli pojaviti nakon uspješne isporuke i instalacije Opreme Iskon će otkloniti u skladu s člankom 5. ovih Uvjeta.

Članak 10. Korištenje Opreme

10.1 Iskon Korisniku daje Opremu na korištenje prema ovdje definiranim uvjetima.

10.2 Korisnik je ovlašten Opremu danu mu na korištenje, uključujući i sav eventualan softver/ aplikacije instalirane na Opremi, koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe.

10.3 Usluge i Opremu koja je predmet ovih Uvjeta Korisnik ne smije upotrebljavati za aktivnosti koje su zakonom zabranjene. Korisnik je osobno odgovoran za uporabu Opreme koja je predmet ovih Uvjeta koja je suprotna zakonskim propisima ili ovim Uvjetima. Korisnik se obvezuje nadoknaditi štetu koja bi takvim aktivnostima nastala Iskon-u i/ili bilo kojoj trećoj strani te neće Iskon držati odgovornim za bilo kakve tužbe usmjerene na naknadu takve štete.

10.4 Korisnik se obvezuje čuvati pažnjom dobroga gospodarstvenika Opremu u vlasništvu Iskon-a koja mu je predana na korištenje sukladno ovim Uvjetima.

10.5 Ako Korisnik upotrebljava Opremu protivno njezinoj namjeni, ako je oštećuje, a posebno ako je bez odobrenja Iskon-a daje na uporabu trećim osobama, Iskon je ovlašten raskinuti ugovorni odnos zasnovan ovim Uvjetima pisanom obaviješću s trenutačnim učinkom i ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete.

10.6 Po prestanku ugovora o korištenju Usluge, iz bilo kojeg razloga, u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prestanka trajanja korištenja, Korisnik je obvezan predati Opremu Iskon-u u jednakom stanju u kojem ju je primio (izuzev istrošenosti koja je posljedica redovnog korištenja) i bit će odgovoran Iskon-u za svu štetu nastalu na Opremi. Opremu će na lokaciji Korisnika preuzeti ovlaštene osobe Iskon-a ili Iskon-ova podizvođača, u terminu dogovorenom s Korisnikom. Ako Korisnik ne preda Iskon-u Opremu u dogovornom terminu te ovlaštene osobe Iskon-a ili Iskon-ova podizvođača budu morale ponovo izlaziti na teren radi preuzimanja Opreme, Korisniku će se naplatiti naknada tog drugog izlaska na teren sukladno važećem Cjeniku Iskon-a za Uslugu. Nadalje, u slučaju prestanka ugovora o korištenju Usluge iz bilo kojeg razloga, u slučaju da je Oprema koju je Korisnik predao Iskon-u oštećena uslijed postupanja Korisnika, Korisnik će biti obvezan naknaditi Iskon-u štetu učinjenu na Opremi prema troškovima popravka, odnosno u slučaju da je Oprema uništena biti će obvezan platiti Iskon-u naknadu za uništenu Opremu prema važećem Cjeniku Iskon-a za Uslugu. U slučaju da Korisnik ne vratiti Opremu ovlaštenoj osobi Iskon-a ili njegova podizvođača, ili je vrati uništenu, sukladno odredbama ovih Uvjeta, Korisniku će se obračunati naknada za uništenu Opremu prema važećem Cjeniku Iskon-a za Uslugu.

10.7 Podaci koje Korisnik pohrani na Opremi, uključujući i putem dijela aplikacije kojem Korisnik pristupa putem web-a, vlasništvo su Korisnika. Po prestanku ovog ugovornog odnosa između Iskon-a i Korisnika iz bilo kojeg razloga, Iskon će ukloniti sve Korisnikove podatke s Opreme koja se vraća Iskon-u i s web dijela aplikacije.

Članak 11. Softver

11.1 U odnosu na softver koji je instaliran na Opremi (pojašnjenja radi, pojam softver u ovim Uvjetima korištenja uključuje i aplikacije instalirane na Opremi), Iskon Korisniku ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja samo na Opremi za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Usluge. Ukoliko nositelj prava intelektualnog vlasništva nad softverom odredi dodatne uvjete korištenja takvog softvera, Korisnik će s istima biti upoznat te ih se obvezuje u cijelosti pridržavati kroz čitav period korištenja Opreme.

11.2 U slučaju postojanja bilo kakvih dodatnih uvjeta, ograničenja i/ili ovlaštenja za korištenje bilo kojeg softvera koji Iskon ima ili će imati u ponudi, Korisniku će isti biti izloženi te će ih Korisnik morati prihvatiti prije korištenja takvog softvera.

11.3 U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu softvera instaliranih na Opremi od strane Iskon-a, osim onih izričito navedenih u ovim Uvjetima.

11.4 Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz softvera instaliranog na Opremi od strane Iskon-a, te nije ovlašten isto kopirati, umnožavati, instalirati, spajati s drugim softverom, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod tih softvera, razvijati ili raditi nove inačice softvera, kao niti isto distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno prethodnim stavkom.

11.5 Iskon korisniku isporučuje softver koji je instaliran na Opremi u konačnom obliku, po principu „kako je“ („as is“) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili drugih nedostataka softvera. Nadalje, Iskon ne može jamčiti: (i) da prilikom korištenja Usluge neće doći do pogrešaka u radu softvera i (ii) neprestani rad softvera te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova koji bi mogli uzrokovati gubitak podataka Korisnika. U takvom slučaju Iskon će poduzeti sve razumne mjere kako bi Korisniku u najkraćem roku vratili njegove podatke iz zadnje sigurnosne pohrane.

Članak 12. Odgovornost za pravne nedostatke

12.1 Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima odgovorna je naknaditi svu nastalu štetu drugoj strani u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka koji proizlaze iz zahtjeva temeljenog na kršenju patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba, pod uvjetom da je za kršenje takvih prava utvrđena krivnja te strane.

12.2 U slučaju da je podignut zahtjev ili pokrenut postupak zbog kršenja prava navedenih u prethodnom stavku ovog članka ili postoji opravdano očekivanje Iskon-a da će takav postupak biti pokrenut, Iskon može o svom trošku poduzeti potrebne i moguće mjere kako bi se izbjeglo kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluga. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom odgovarajućeg dijela Usluge ili reguliranjem odnosa na način da će biti omogućeno korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše. Ako se takvim mjerama izbjegne zahtjev zbog kršenja ili navodnih kršenja prava trećih strana, Iskon neće snositi nikakvu daljnju odgovornost za takve zahtjeve.

12.3 Korisnik je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu Iskon-u u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva temeljenog na Korisnikovoj povredi prava intelektualnog vlasništva Iskon-a ili trećih, a posebice patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba.

Članak 13. Odgovornost za štetu

13.1 Iskon ne jamči i ne snosi odgovornost za dostupnost održavanja Opreme u slučajevima kad ona ovisi o pružanju usluga (primjerice elektroničkih komunikacijskih usluga) koje Iskon ne pruža ili čije pružanje izravno ne kontrolira.

13.2 Ako nije drugačije definirano ovim Uvjetima, odgovornost za štetu ograničena je na način utvrđen ovim člankom.

13.3 Za štete koje bi mogle nastati Iskon-u i/ili Korisniku pri izvršenju obveza iz ovih Uvjeta, a koje su uzrokovane s namjerom ili grubom nepažnjom, odgovornost obiju strana bit će neograničena.

13.4 U slučaju nastanka štete uzrokovane običnom nepažnjom, isključena je svaka odgovornost Iskon-a za indirektnu štetu, uključujući pritom izmaklu korist, neimovinsku ili nematerijalnu štetu, bespotrebne troškove, gubitak podataka ili potraživanja trećih osoba. Iskon neće biti odgovoran za štetu na Opremi Iskon-a koja je posljedica bilo kakvih radnji na Opremi koje su poduzele neovlaštene treće osobe ili sam Korisnik. Odgovornost Iskon-a za običnu (stvarnu) štetu ograničena je na maksimalni iznos od posljednje 3 mjesečne naknade koju je Korisnik platio za korištenje Usluge sukladno ovim Uvjetima.

13.5 Korisnik prihvaća da su usprkos eventualno obavljenim testovima proizvođača u uvjetima sličnim koji prevladavaju u praksi moguće pogreške u navedenom softveru, tj. aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a osobito vezano za posebne kombinacije podataka i funkcija. Korisnik prihvaća da Iskon ne odgovara za prekid Usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Korisniku kao posljedica pogreške na softveru trećih na koji Iskon nema utjecaja, odnosno da je odgovornost Iskon-a isključena u slučajevima u kojima ne postoji odgovornost proizvođača softvera prema Iskon-u.

13.6 Iskon ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne materijalne i nematerijalne štete nastale u svezi s Uslugom i uporabom, odnosno korištenjem Opreme, a koje mogu rezultirati smrću, ozljedama, katastrofalnim štetama ili masovnim razaranjima (primjerice, vezanim uz nuklearnu energiju, masovni prijevoz, medicinske primjene ili neke druge primjene).

Članak 14. Inventura

14.1 Korisnik se obvezuje da će, sukladno zakonskim propisima i eventualnim odlukama Iskon-a o provođenju izvanrednih inventura, raditi godišnju, odnosno izvanrednu inventuru Opreme koju korisnik koristi u sklopu Usluge. Predmetno može biti izvršeno putem sustava/platforme za daljinsko upravljanje (udaljenim pristupom) ili će Iskon za te potrebe Korisniku dostaviti inventurnu listu na potvrđivanje. Korisnik se obvezuje da će ovjerenu listu vratiti Iskon-u faksom na broj koji će Iskon naznačiti na listi, a original će čuvati u svojoj arhivi za vrijeme cijelog trajanja ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima.

14.2 U slučaju da Korisnik inventurnom listom utvrdi da postoji manjak u odnosu na Zapisnik o isporuci i instalaciji Opreme, Iskon će Opremu koja manjka smatrati uništenom što, sukladno ovim Uvjetima, podliježe obvezi Korisnika da naknadi Iskon-u štetu.

14.3 Ukoliko Korisnik tijekom trajanja ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima preseli Opremu na drugu lokaciju, obvezan je o tome obavijestiti Iskon. Korisnik može zatražiti da preseljenje izvrši Iskon, a što će biti naplaćeno sukladno Cjeniku („Intervencija na terenu“). Ako na novoj lokaciji nisu zadovoljeni tehnički preduvjeti opisani u članku 3. ovih Uvjeta, Iskon ne može jamčiti niti snositi nikakvu odgovornost za nemogućnost pružanja Usluge u cijelosti. Pojašnjenja radi, redovno korištenje mobilne Opreme neće se smatrati preseljenjem u smislu ove točke.

Članak 15. Podaci o Korisniku

15.1 Potpisom Zahtjeva Korisnik Iskon-u daje suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu podataka Korisnika koji su navedeni u zahtjevu, u svrhu pružanja, obračunavanja i naplate Usluga, kao i u druge, zakonom dopuštene, svrhe.

15.2 Korisnik je dužan obavijestiti Iskon o svim promjenama podataka koji su navedeni u zahtjevu na bilo koji prikladan način odmah odnosno najkasnije 30 (trideset) kalendarskih dana od nastanka promjene. Ako Korisnik ne obavijesti Iskon o promjeni podataka na gore navedeni način te ako zbog tog propusta računi, opomene i ostala pismena i/ili poruke ne mogu biti dostavljeni Korisniku, smatrat će se da je dostava uredno izvršena na temelju postojećih podataka.

15.3 Korisnik je upoznat i suglasan da Iskon može obrađivati podatke Korisnika te obavještavati Korisnika poštom i pozivnim sustavima u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Iskon-a i/ili partnera Iskon-a. Uz privolu Korisnika, koju Korisnik daje Zahtjevom za Uslugu ili na drugi odgovarajući način, Iskon može obavještavati Korisnika i elektroničkom poštom i/ili SMS-om i/ili MMS-om u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Iskon-a i/ili partnera Iskon-a. Korisnik u svakom trenutku od Iskon-a može zatražiti obustavu aktivnosti iz ovog stavka besplatnim pozivom Službi za korisnike Iskon-a, odnosno na druge dostupne načine.

15.4 Iskon se obvezuje čuvati u tajnosti podatke Korisnika te postupati s njima u skladu s važećim propisima.

Članak 16. Trajanje i raskid ugovornog odnosa

16.1 Ugovor o korištenju Usluge sklapa se na neodređeno vrijeme, uz opciju sklapanja ugovora s minimalnim trajanjem od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, u kom slučaju Korisnik ostvaruje pravo na pogodnost sukladno naznačenom u Cjeniku Usluge.

16.2 Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima može raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju ako druga strana nastavi s povredom odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ovom ugovoru o korištenju Usluge i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 30 (trideset) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.

16.3 U slučaju ako Korisnik ne podmiri dospjelu novčanu obvezu iz računa Iskon-a niti u naknadnom roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana od izdavanja pisane Opomene, Iskon ima pravo raskinuti Ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom.

16.4 Korisnik ima pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, u slučaju da Iskon izmijeni Cjenik Iskon-a za Usluge na način da poveća cijene primjenjive na Korisnika. U takvom slučaju Korisnik će biti obvezan podmiriti prema Iskon-u sve svoje obveze dospjele do dana raskida.

16.5 U slučaju raskida ugovora o korištenju Usluge krivnjom Korisnika, Iskon neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida.

16.6 Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati ovaj Ugovor s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana. Radi izbjegavanja dvojbe, ukoliko Korisnik otkaže Ugovor tijekom minimalnog trajanja Ugovora iz stavka 16.1. članka 16 ovih Uvjeta, primjenjuje se članak 17 ovih Uvjeta.

16.7 Korisnik ugovor o korištenju Usluge otkazuje/raskida putem pisane obavijesti Iskon-u poslane na poštansku adresu: Iskon Internet, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb. Ukoliko Iskon otkazuje/raskida Ugovor, pisanu obavijest će dostaviti Korisniku na poštansku adresu Korisnika navedenu u Zahtjevu, odnosno adresu koju mu Korisnik dostavi sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta, ili na adresu elektroničke pošte koju mu Korisnik dostavi sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta. Ukoliko Iskon obavijest o raskidu/otkazu ugovora o korištenju Usluge dostavlja na adresu elektroničke pošte, pravne posljedice dostave takve obavijesti nastupaju treći dan od slanja takve obavijesti. Pojašnjenja radi: Korisnik je u potpunosti odgovoran osigurati da adresa elektroničke pošte koju je dao Iskon-u na Zahtjevu, odnosno sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta, bude valjana i funkcionalna, a Iskon ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da Korisnik ne ispuni svoju obvezu te će se sva očitovanja volje koja Iskon pošalje na takvu adresu elektroničke pošte smatrati dostavljenima u roku naznačenom u ovoj točci, neovisno o tome da li je Korisnik ispunio ili ne navedenu obvezu.

Članak 17. Ugovorna kazna za neispunjenje

17.1 U slučaju Korisnikova jednostranog otkaza ovog Ugovora prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 16.1. članka 16. ovih Uvjeta ili raskida ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 16.1. članka 16. ovih Uvjeta iz razloga za koje je odgovoran Korisnik, Korisnik će biti obvezan platiti Iskon-u ugovornu kaznu za neispunjenje, i to u iznosu ukupnog zbroja svih mjesečnih naknada preostalih do isteka takvog minimalnog trajanja nastavno na činjenicu da je potpisao ugovor s minimalnim trajanjem.

Članak 18. Ustupanje

18.1 Ugovor o korištenju Usluge obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Nijedna strana nije ovlaštena, bez prethodnoga pisanog odobrenja druge strane, ustupiti ovaj ugovor o korištenju Usluge na bilo koju treću osobu. Iskon i Korisnik suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje, naročito u slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.

Članak 19. Djelomična ništavost

19.1 Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno važećim propisima, to ni na koji način neće utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Uvjeta.

19.2 Iskon i Korisnik suglasni su da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva njihovim međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom, odnosno izvršivom odredbom koja će po svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri Iskon-a i Korisnika odgovarati odredbi koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.

Članak 20. Viša sila

20.1 Iskon i Korisnik neće biti odgovorni za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza navedenih u ovim Uvjetima kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile (definiranim kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole ugovornih strana i nezavisan o njihovoj volji koji se ne može predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti) koji izravno utječe na izvršenje njihovih obveza, u skladu s ovim Uvjetima.

20.2 Događaji više sile uključit će, ali neće biti ograničeni na zemljotrese, poplave, tajfune ili epidemije, rat ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanja rada, bojkote ili druge oblike industrijskih akcija, državni embargo, restrikcije itd.

20.3 U slučaju događaja više sile, pogođena će strana uložiti sve svoje razumne napore da bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Uvjetima.

20.4 U slučaju da događaj više sile spriječi izvršenje jednog dijela Uvjeta i da taj dio ne utječe na ostvarenje Usluge u cjelini, pogođena će strana nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.

20.5 Strana koja je pogođena događajem više sile mora, čim to bude moguće, pisanim putem obavijestiti drugu stranu i navesti koje je od svojih obveza spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom razdoblju tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.

20.6 U svakom slučaju, ako se nemogućnost ispunjenja obveza iz ovih Uvjeta zbog kašnjenja uzrokovanog događajem više sile nastavi duže od 3 (tri) mjeseca, strana koja nije pogođena događajem više sile pridržava pravo raskinuti ovaj ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom, bez obveze naknade štete nastale na temelju takvog raskida, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu.

Članak 21. Povjerljivost podataka

21.1 Sve informacije i podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj u svrhu izvršavanja obveza iz ovih Uvjeta smatraju se povjerljivim podacima. Povjerljivi podaci ne mogu se koristiti, osim u svrhe određene ovim Uvjetima, bez izričitog pristanka druge strane.

21.2 Nijedna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji, sukladno ovim Uvjetima, predstavljaju povjerljive podatke, a koji već jesu ili će postati poznati javnosti, osim zbog povrede ugovora o korištenju Usluge, ili se moraju otkriti na temelju zakona, sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

21.3 Strana koja prekrši obvezu čuvanja povjerljivosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti podataka.

21.4 Iskon i Korisnik obvezni su djelovati u skladu sa svim važećim propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu ugovorom o radu, internim propisima ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje druga ugovorna strana smatra povjerljivim.

Članak 22. Rješavanje sporova

22.1 Iskon i Korisnik suglasni su sporazumnim putem rješavati sve sporove proizišle iz ovih Uvjeta ili s njima u vezi. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

Članak 23. Završne odredbe

23.1 Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane te druge izravne ili neizravne dogovore između Iskon-a i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.

23.2 Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama Iskon-a https://www.iskon.hr/. Ovi Uvjeti stupaju na snagu na dan objave.

23.3 Ovi Uvjeti dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Iskon-a, kao i na službenim stranicama Iskon-a. Ovi Uvjeti dostavit će se Korisniku prilikom zasnivanja ugovornog odnosa u skladu s člankom 1. ovih Uvjeta. Iskon pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten na službenim internetskim stranicama ili na drugi primjeren način. U slučaju da su predmetne izmjene nepovoljnije za Korisnika, Korisnik ima pravo u roku od 60 dana od objave novih Uvjeta na službenoj stranici Iskon-a raskinuti ugovor o korištenju Usluge te je obvezan predati Opremu Iskon-u kako je opisano u stavku 10.6. članka 10. ovih Uvjeta.

23.4 Na sve međusobne odnose između Iskon-a i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se postojeći propisi Republike Hrvatske.

Specifikacija usluge Iskon.Fiskalna blagajna Star

Uređaj TPS900 blagajna - funkcionalnosti:

 • Prodaja/izdavanje računa u skladu s važećim Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Izdavanje R1 računa
 • Evidencija vrsta plaćanja (gotovina, kartica, virman...)
 • Odabir načina unosa podataka: odabir artikala na ekranu, unos po šifri artikla, barcode
 • Scanner preko kamere uređaja...
 • Odabir klijenata kojima se račun izdaje
 • Unos dnevnog pologa
 • Jednostavna prijava blagajnika putem NFC kartice ili PINa.
 • Rekapitulacija po vrstama plaćanja na kraju dana za odabrani datum
 • Mogućnost rada u offline modu (naknadna fiskalizacija računa)
 • Omogućava sinkroniziranje podataka s centralnim modulom u realnom vremenu
 • Mogućnost parcijalnog storna/povrata dijela robe

Internetska aplikacija Iskon.Fiskalna blagajna Star - funkcionalnosti:

Internetska aplikacija FiskalnaStar blagajna podržava sve standardne internetske preglednike.

 • Prijava OIBom, korisničkim imenom i lozinkom
 • Administracija matičnih podataka
 • Administracija korisnika
 • Administracija prodajnih mjesta
 • Administracija terminalne opreme
 • Definiranje artikala i cjenika na jednom mjestu za više prodajnih mjesta
 • Definiranje grupa proizvoda
 • Administracija partnera s kontakt podacima, adresama i osobama
 • Centralno mjesto za izvještaje i analitiku
 • Omogućava dostupnost svih informacija sa svih prodajnih mjesta na centralnom mjestu
 • Pristup svim podacima ostvarenim u zadnjih godinu dana (stariji podaci sigurni u arhivi)

1. Izvještaji

- Pregled računa
- Pregled računa prema zaposlenicima
- Pregled PDV-a u računima
- Dohvat izvještaja po različitim kriterijima (prodajnom mjestu, zaposleniku,
artiklu, terminalu)

2. Analitički pregledi

- Rekapitulacija računa po danima, porezima, vrstama plaćanja

- Prodaja po proizvodima/uslugama (financijski, količinski)
- Prodaja proizvoda/usluga po prodajnim mjestima, razdoblju
(financijski, količinski)

- Mogućnost izvoza podataka u excel i pdf

3. Robno-materijalno poslovanje

- Izrada i pregled robnih dokumenata: primki, otpremnica i međuskladišnica
- Automatsko generiranje robnih dokumenata iz fakture
- Pregled stanja skladišta po skladištima i artiklim

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Preporučamo prihvaćanje kolačića za analizu, ponovno ciljanje i personalizirani sadržaj na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete sami kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

.

 • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.