Datum objave: 01.07.2023.

1.     članak – predmet uvjeta

1.1.   Ovim uvjetima testiranja Sustava za upravljanje potrošnjom električne energije u kućanstvima  (dalje u tekstu: uvjeti testiranja Sustava) uređuju se uvjeti pod kojima Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, Zagreb (dalje u tekstu: Iskon) čini dostupnim testiranje Sustava te odnosi između Iskona i korisnika testiranja Sustava (dalje u tekstu: Korisnik).

1.2.   U smislu ovih uvjeta testiranja, testiranje Sustava za upravljanje potrošnjom električne energije u kućanstvima podrazumijeva isporuku i upravljanje senzorima za upravljanje klimatizacijskim uređajem, a koji su umreženi putem Iskon.Play TV prijemnika kojeg će Iskon Korisniku dodijeliti na korištenje bez naplate za vrijeme trajanja testiranja sustava. U sklopu testiranja Sustava se isporučuju sljedeći senzori: utičnica – OBLO smart plug, IC – BROADLINK – infracrveni upravljač klime i temperaturni senzor.

2.     članak – uvjeti za zasnivanje korisničkog odnosa

2.1.         Iskon će omogućiti Korisniku testiranje Sustava nakon što prihvati zahtjev za testiranje Sustava (dalje u tekstu: Zahtjev). Zahtjev zajedno s ovim uvjetima testiranja čini ugovor.

2.2.         Za provođenje testiranja Sustava Korisnik je dužan osigurati pristup ovlaštenom tehničaru Iskona koji će spojiti senzore za upravljanje klimatizacijskim uređajem i Iskon.Play TV prijemnikom.

2.3.         Korisnik može biti fizička ili pravna osoba koja u trenutku podnošenja Zahtjeva ispunjava uvjete za testiranje Sustava.

2.4.         U slučaju podnošenja Zahtjeva elektroničkim putem (online) ili kojim drugim sredstvom daljinske komunikacije koje Iskon učini javno dostupnim Korisnik daje suglasnost za uporabu sredstva daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.

2.5.         Iskon ima pravo odbiti Zahtjev Korisnika iz sljedećih razloga:

-        ako u trenutku podnošenja zahtjeva nisu ispunjene pretpostavke iz ovih uvjeta testiranja

-        ako je Korisnik maloljetna osoba ili osoba ograničene poslovne sposobnosti ili bez poslovne sposobnosti, a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika, ili ima nedostataka u ovlaštenju ili pravu na zastupanje

-        ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika i njegovoj platnoj sposobnosti netočni ili neistiniti

-        ako je protiv Korisnika pokrenut stečajni ili koji sličan postupak, ako postane nesposoban za plaćanje, tj. prezadužen ili ako, prema razumnoj procjeni Iskona, neće moći podmirivati dugove za pružene usluge

-        ako u trenutku podnošenja Zahtjeva Korisnik ima dospjele nepodmirene dugove ili je trajno isključen zbog nepodmirenog dugovanja u Iskonu i/ili povezanom društvu Iskona

-        ako postoji osnovana sumnja da Korisnik zlorabi ili ima namjeru zlorabiti neku od usluga koju pruža Iskon ili ako omogućava trećoj osobi zloporabu tih usluga, ili ako je Korisnik zatajio ili nije prijavio zloporabu tih usluga od strane trećih osoba (uključujući, ali ne ograničavajući se na, povredu prava intelektualnog vlasništva)

-        ako postoji osnovana sumnja da će se uslugom testiranja Sustava neovlašteno koristiti treća osoba

-        ako Korisnik na zahtjev Iskona ne pruži na uvid podatke potrebne za sklapanje korisničkog ugovora,

-        ako je Iskon trajno raskinuo prethodni pretplatnički odnos s Korisnikom za neku od usluga Iskona i/ili povezanog društva zbog povrede ugovornih obveza od strane Korisnika.

3.     članak – opis testiranja Sustava

3.1.         Usluga testiranja Sustava podrazumijeva isporuku i upravljanje senzorima koji upravljaju klimatizacijskim uređajem te koji su umreženi putem Iskon.Play TV prijemnika.  

3.2.         Usluga testiranja Sustava podrazumijeva isporuku nenaplatnog TV sadržaja putem Iskon.Play TV prijemnika. Uključeni su, bez naplate, Iskon.Play TV prijemnik i HRT paketić, RTL paketić, Nova paketić, Informativni, RTL Premium, Filmovi, Serije, Dokumentarci, Dječji, Sport, Zabava, Glazba. Pojedinačna cijena paketića dostupna je u Cjeniku za Iskon.Play TV, za potrebe Usluge testiranja Sustava paketići iz ovog stavka nazivaju se grupno EU test mix.

3.3.         Nakon zasnivanja ugovora za testiranje Sustava Korisnik može zatražiti dodatan TV sadržaj i funkcionalnosti, kao i promjenu TV sadržaja i funkcionalnosti u sklopu Iskon.Play TV usluge, uz naplatu, ovisno o ponudi koja je definirana u Cjeniku za Iskon.Play TV.

4.     članak – korištenje usluge testiranja sustava

4.1.         Ugovor za uslugu testiranja Sustava i Iskon.Play TV usluge se sklapa na određeno vrijeme do 1. srpnja 2023. Produljeno je trajanje testiranja Sustava i korištenje Iskon.Play TV usluge do 15.rujna 2023.

4.2.         Korisnik jamči da će se uslugom testiranja sustava koristiti za svoje vlastite potrebe te je neće ni na koji način priopćavati ili učiniti dostupnom javnosti.

4.3.         Korisnik Iskon.Play TV uslugu koja mu je dana na korištenje tijekom testiranja ne može koristiti na drugoj lokaciji osim onoj koja je navedena u Zahtjevu.

4.4.         Kršenje jamstva iz ovoga članka predstavlja bitnu povredu ugovora te Korisnik odgovara Iskonu za svu štetu koja izravno ili neizravno nastane zbog kršenja navedenog jamstva.

5.     članak– preduvjeti potrebni za testiranje sustava

5.1.   Za sudjelovanje u testiranju Sustava Korisnik mora imati zidni klimatizacijski uređaj s daljinskim upravljačem koji mora biti uključen u utičnicu tj. ne smije biti spojen direktno u razvodnu kutiju.

5.2.   Za testiranje Sustava potreban je odgovarajući pristup internetu koji Korisnik mora sam osigurati. Navedeno uključuje mogućnost generiranja i naplate određenog podatkovnog internetskog prometa. Iskon preporučuje korištenje neograničenog (flat) interneta kako Korisnik ne bi imao dodatne troškove zbog potrošnje internetskog prometa.

6.     članak –oprema za  testiranje sustava

6.1.         U svrhu testiranja Sustava korisnik dobiva odgovarajuću opremu. Dana oprema se ne naplaćuje.

6.2.         Korisnik je dužan opremu čuvati pažnjom dobrog gospodara te je pri korištenju opreme dužan pridržavati se uputa Iskona. U slučaju prestanka ugovora iz bilo kojeg razloga, Korisnik je dužan vratiti Iskonu opremu u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana prestanka ugovora, u stanju u kakvom ju je primio. Ako Korisnik ne vrati opremu danu u skladu s prethodno navedenim, Iskon je ima pravo naplatiti i to: Utičnica – OBLO smart plug - 46,45 EUR / 349,98 HRK, IC – BROADLINK – infracrveni upravljač klime - 19,91 EUR / 150,01 HRK, i temperaturni senzor - 26,54 EUR / 199,97 HRK. Cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

6.3.         Ako dođe do oštećenja ili gubitka opreme tijekom razdoblja testiranja ili Korisnik vrati opremu koja je neispravna ili oštećena, Iskon ima pravo naplatiti opremu kao da ista nije vraćena, u skladu s cijenama navedenim u ovom članku.

6.4.         Iskon ne snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati ako Korisnik zamijeni opremu bez suglasnosti Iskona, ili ako koristi opremu na način suprotan uputama Iskona i ovim uvjetima testiranja.

6.5.         Korisnik je odgovoran za primjenu svih sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu opreme koja mu je dana na korištenje u sklopu testiranja.

7.      članak – privremeno ograničenje Iskon.Play TV usluge

7.1.         Iskon može privremeno ograničiti ili onemogućiti Korisniku korištenje Iskon.Play TV usluge:

-        ako korisnik ne sudjeluje u testiranju sustava kako je propisano ovim uvjetima testiranja

-        ako tijekom trajanja Korisničkog ugovora Iskon utvrdi postojanje razloga za odbijanje Zahtjeva

-        ako Iskon utvrdi postojanje kojeg drugog razloga za ograničenje testiranja na temelju odredbi ovih uvjeta, odnosno na temelju propisa Republike Hrvatske.

7.2.         Prestankom razloga za privremeno ograničenje Iskon će ponovno omogućiti testiranje Sustava.

7.3.         U slučaju privremenog ograničenja ili isključenja testiranja sustava Korisnik neće imati pravo na naknadu bilo kakve štete, osim ako je šteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepažnje Iskona.

8.      članak – prestanak ugovora za uslugu testiranja sustava

8.1.         Zahtjev za deaktivacijom usluge testiranja Sustava i Iskon.Play TV usluge Korisnik može uputiti Iskonu slanjem pisane obavijesti o raskidu ugovora e-mailom u kojem je potrebno navesti naziv usluge koju raskida, korisničke podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte te odgovarajući dokaz identiteta.

8.2.         Obavijest o raskidu Korisnik može poslati na e-mail adresu iskon.euprojekt@iskon.hr.  Moguće je raskinuti ugovor i telefonskim putem na broj 01/6000-801 uz dodatno slanje pisane suglasnosti. Deaktivacija će biti izvršena u roku od pet (5) radnih dana.

9.      članak – ograničenje odgovornosti

9.1.         Iskon nije odgovoran za bilo kakvo zakašnjenje ili neizvršenje svojih obaveza preuzetih ugovorom i ovim uvjetima korištenja koje proizlaze iz slučaja, više sile te događaja na koje Iskon ne može utjecati kao na primjer, ali ne isključivo, požar, potres, poplava, oluja, rat, terorizam, građanski nemiri, blokada, akti državnih organa, štrajk, prirodne katastrofe, epidemija, nestanak struje i drugo.

10.  članak – informacija o obradi osobnih podataka

10.1.      Ovaj članak odnosi se na davanje privola za sudjelovanje u testiranju Sustava za upravljanje potrošnjom električne energije u kućanstvima koji zajedno provode Iskon Internet d.d., SEDAM IT d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

10.2.      Voditelji obrade Vaših podataka je Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: 36779353407 (dalje u tekstu: Iskon).

10.3.      Za sva pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanje prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu iskon.euprojekt@iskon.hr ili na adresu Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, za Službenika za zaštitu podataka.

10.4.      Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i u koje svrhe se obrađuju:

  1. Ime i prezime - prikuplja se u svrhe instalacije i održavanja opreme za testiranje
  2. Adresa - prikuplja se u svrhe instalacije i održavanja opreme za testiranje
  3. OIB – prikuplja se u svrhe instalacije i održavanja opreme za testiranje
  4. Elektronička pošta – prikuplja se radi direktne komunikacije s korisnikom
  5. Broj telefona - prikuplja se radi direktne komunikacije s korisnikom
  6. Broj obračunskog mjesta - prikuplja se u svrhu instalacije i održavanja opreme za testiranje
  7. Broj brojila - prikuplja se u svrhu instalacije i održavanja opreme za testiranje
  8. GPS lokacija prostorije u kojoj je klima - prikuplja se u svrhu instalacije i održavanja opreme za testiranje
  9. Orijentacija zidova prostorije u kojoj je klima uređaj - prikuplja se u svrhu instalacije i održavanja opreme za testiranje

10.5.      Iskon obrađuje osobne podatke temeljem privole korisnika sukladno odredbi čl. 6. stavka 1. a) Opće uredbe o zaštiti podataka te odredbi čl. 6. stavka 1. b) Opće uredbe o zaštiti podataka kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

10.6.      U slučaju da korisnik odbije dati privolu, odnosno ako povuče već danu privolu, Iskon će obustaviti sudjelovanje u projektu testiranja za navedenog korisnika.

10.7.      Privola se može povući slanjem elektroničke pošte na adresu iskon.euprojekt@iskon.hr ili pozivom na broj telefona 01/6000-801.

10.8.      Vaši podaci biti će dostupni Iskonovim partnerima na projektu, Iskon Internetu d.d., HEP - Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. kao voditeljima obrade te SEDAM IT-u d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao izvršiteljima obrade.

10.9.      Vaši osobni podaci biti će obrađivani u Republici Hrvatskoj.

10.10.  Podatke o ugovoru, odnosno ime i prezime, adresu, OIB, elektroničku poštu i broj telefona, brisat će se protekom 11 (jedanaest) godina od isteka poslovne godine u kojoj je prestao ugovorni odnos sklopljen povodom sudjelovanja u projektu testiranja. Preostale podatke, odnosno broj obračunskog mjesta, broj brojila, GPS lokacija prostorije u kojoj je klima te orijentaija zidova prostorije u kojoj je klima brisat će se protekom 7 (sedam) godina od završetka projekta testiranja.

10.11.  Prava Korisnika po pitanju obrade osobnih podataka:

a)      zatražiti informacije o kategorijama obrađenih osobnih podataka, svrhama obrade, svim primateljima podataka i predviđenom razdoblju pohrane (članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka)

b)     zatražiti ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih podataka (članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka)

c)      povući svoju privolu u svakom trenutku s učinkom u budućnosti (članak 7. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka)

d)     uložiti prigovor na obradu podataka na temelju legitimnih interesa, zbog svoje posebne situacije (članak 21. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka)

e)     zatražiti brisanje podataka u određenim slučajevima obuhvaćenima člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, posebno ako podaci više nisu potrebi u svrhe u koje su prikupljeni ili su nezakonito obrađeni ili ako ste povukli svoju privolu u skladu prethodno navedenom točkom (c) ili uložili prigovor u skladu s prethodno navedenom točkom (d)

f)       zahtijevati u određenim okolnostima ograničenje podataka ako brisanje nije moguće ili ako je obveza brisanja osporena (članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka)

g)      na prenosivost podataka, odnosno možete zaprimiti podatke koje ste nam pružili u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, kao što je CSV, te možete, ako je to potrebno, prenijeti podatke drugima (članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka)

h)     podnijeti prigovor odgovornom nadzornom tijelu u pogledu obrade podataka.

10.12. Za ostvarivanje Vaših podataka i sva pitanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte iskon.euprojekt@iskon.hr

11.  članak – smetnje tijekom testiranja Sustava

11.1.      Korisnik je upoznat da je za neometano testiranje nužna neometana komunikacija instaliranih senzora s klimatizacijskim uređajem. Nije dozvoljeno neovlašteno premještanje senzora čime se narušava svrha testiranja Sustava.

11.2.      Korisnik je upoznat da u periodu testiranja mora prepustiti upravljanje klima uređajem sustavu za testiranje potrošnje električne energije.

11.3.      Korisnik je upoznat i prihvaća da je preduvjete potrebne za  testiranje Sustava definirane u poglavlju 5. ovih uvjeta potrebno ispuniti, međutim isti ne ovise o Iskonu, već o klimatizacijskom uređaju kod Korisnika i usluzi interneta koju Korisnik koristi.

11.4.      Iskon će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti osigura integritet i kontinuitet  testiranja Sustava te poduzeti sve potrebne aktivnosti radi testiranja i/ili popravka i/ili zamjene opreme u najkraćem mogućem roku. U tu svrhu Iskon ima pravo provesti pregled ispravnosti opreme. U tom slučaju Korisnik će omogućiti Iskonu nesmetan pristup opremi u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje spomenutog pregleda.

11.5.      Korisnik je upoznat i prihvaća da je Iskon ovlašten daljinskim putem pristupiti Iskon.Play TV opremi i podacima na opremi radi pokretanja dijagnostike iste te obavljanja drugih radnji vezano uz Iskon.Play TV opremu. Dijagnostika opreme radnja je kojom Iskon utvrđuje njenu ispravnost, što se očituje u ispravnosti hardvera i/ili softvera u smislu da oboje podržavaju ispravno funkcioniranje Iskon.Play TV usluge. Pod drugim radnjama smatra se npr. resetiranje opreme, uspostavljanje ispravnog funkcioniranja opreme/usluge, nadogradnja novom verzijom softvera koja osigurava ispravan rad ili poboljšanje u radu opreme/usluge ili ispitivanje pravilno i kvalitetno uspostavljene veze Iskon.Play TV prijemnika s internetom.

12.  članak – Podrška korisnicima

12.1.      Ako Korisnik ima pitanja vezanih uz testiranje, pitanja se mogu poslati elektroničkim putem na adresu podrska-smarthome@iskon.hr i/ili na telefonski broj 01/6000-801.

13.  članak – završne odredbe

13.1.    Ovi uvjeti korištenja dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Iskona i na službenoj   internetskoj stranici Iskona: https://www.iskon.hr/Uvjeti-koristenja

13.2.    Na sva prava i obveze Korisnika i Iskona vezano uz odnose koji nisu definirani ovim uvjetima testiranja, a tiču se usluge Iskon.Play TV, primjenjuju se Uvjeti korištenja Iskon.Play TV. 

13.3.    Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 1. srpnja 2023. godine te se primjenjuju do obavijesti o izmjeni.

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Preporučujemo prihvaćanje kolačića za analizu, ponovno ciljanje i personalizirani sadržaj na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete sami kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića i Impressum.

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.