Ugovor Microsoft Cloud sklapa se između pravne osobe koju predstavljate ili, ako ne predstavljate pravnu osobu u vezi s kupnjom ili obnovom Pretplate, između vas osobno („Klijent“) i društva Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“). Sastoji se od uvjeta i odredbi ugovora u nastavku, prava na korištenje, Ugovora o razini usluge (SLA) i svih dokumenata navedenim u tim dokumentima (pod zajedničkim nazivom „ugovor“). Stupa na snagu na dan kada vam vaš Prodavač isporuči vašu Pretplatu. Ključni pojmovi definirani su u Članku 10.

1. Odobrenja, prava i odredbe

Sva prava odobrena u skladu s ovim ugovorom neisključiva su i neprenosiva i primjenjuju se sve dok Klijent ili bilo koje od njegovih Povezanih društava bitno ne povrijede odredbe ugovora.

A. Softver

Nakon prihvaćanja svake narudžbe, Microsoft odobrava Klijentu ograničeno pravo na korištenje Softvera u naručenoj količini.

(i.) Prava na korištenje proizvoda

Prava na korištenje proizvoda koja su na snazi u trenutku kada Klijent naručuje softver primjenjivat će se na verziju softvera koja se trenutačno upotrebljava. Na nove verzije i budući softver primjenjivat će se prava na korištenje koja budu važila na datum prvog izdavanja tih verzija, odnosno softvera. Microsoftove izmjene prava na korištenje koja se primjenjuju na određenu verziju softvera neće se primjenjivati ako klijent ne prihvati takve izmjene.

(ii.) Privremene i trajne licence

Licence koje su dostupne samo na temelju pretplate privremene su. Za sve druge licence, pravo na korištenje softvera postaje trajno nakon plaćanja.

B. Online usluge

Klijent može koristiti online usluge kako je navedeno u ovom ugovoru.

(i.) Odredbe Online usluga

Odredbe Online usluga koje su na snazi kada Klijent naruči ili obnovi pretplatu na Online uslugu primjenjivat će se tijekom važećeg razdoblja trajanja pretplate. Korištenje Online usluga koje se naplaćuju povremeno na temelju potrošnje naplaćivat će se prema Odredbama Online usluga koje se primjenjuju na početku pojedinog razdoblja plaćanja.

(ii.) Obustava

Microsoft može obustaviti korištenje Online usluge ako klijent prekrši pravila o prihvatljivom korištenju ili se ogluši na zahtjev/tužbu zbog navedenog kršenja. Microsoft će Klijenta obavijestiti prije obustave Online usluga u razumnom roku.

(iii.) Krajnji korisnici

Klijent kontrolira pristup Krajnjih korisnika i odgovara za njihovo korištenje proizvoda u skladu s ovim ugovorom. Na primjer, Klijent se pobrinuti da se krajnji korisnici pridržavaju pravila o prihvatljivom korištenju.

(iv.) Podaci kupca

Klijent je u potpunosti odgovoran za sadržaj svih korisničkih podataka. Klijent će osiguravati i održavati sva prava u Korisničkim podacima potrebna da mu Microsoft pruži Online usluge bez kršenja prava trećih osoba ili drugih obaveza društva Microsoft prema Klijentu ili trećim osobama. Microsoft ne prihvaća i neće preuzeti obveze koje se odnose na Korisničke podatke ili na Klijentovo korištenje Proizvoda, osim kako je izrijekom opisano u ovom ugovoru ili kako propisuje mjerodavno pravo.

(v.) Odgovornost za vaše račune

Klijent je odgovoran za održavanje povjerljivosti svih vjerodajnica za provjeru autentičnosti koje nisu javno povezane s Klijentovom upotrebom Online usluga. Klijent je dužan odmah obavijestiti korisničku podršku o mogućoj zlouporabi svojih računa ili vjerodajnica za provjeru autentičnosti ili bilo kakvom sigurnosnom incidentu u vezi s Online uslugama.

C. Pridržana prava

Proizvodi su zaštićeni zakonima o autorskom pravu i drugim pravima intelektualnog vlasništva te međunarodnim ugovorima. Microsoft pridržava sva prava koja nisu izričito dana u ovom Ugovoru. Nikakva se prava ne mogu odobriti niti prešutno priznati odricanjem od prava ili zabranom poricanja. Pravo pristupa Softveru ili njegovog korištenja na nekom uređaju ne daje Klijentu nikakvo pravo implementiranja Microsoftovih patenata ili druge Microsoftove intelektualne imovine u sam uređaj, kao ni u druge softvere i uređaje.

D. Ograničenja

Klijent proizvod smije koristiti samo u skladu s ovim ugovorom. Klijent ne smije činiti (i nije licenciran za) sljedeće: (1) vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili deasemblirati bilo koji Proizvod ili Popravak; (2) instalirati ni koristiti softver ili tehnologiju drugog proizvođača na način kojim bi Microsoftova intelektualna imovina ili tehnologija podlijegala odredbama neke druge licence; niti (3) zaobilaziti bilo koja tehnička ograničenja Proizvoda ili Popravka, kao ni ograničenja navedena u dokumentaciji Proizvoda. Klijent ne smije onemogućiti, zlonamjerno mijenjati ili na drugi način pokušati zaobići bilo kakav mehanizam naplate koji mjeri njegovo korištenje Online usluga. Osim ako se izričito ne navodi u ovom ugovoru ili dokumentaciji o proizvodu, Klijent ne smije distribuirati, podlicencirati, preprodavati ili davati najam, zakup ili posudbu proizvode (djelomično ili u cijelosti) niti pružati usluge hostinga trećim osobama.

E. Pretpregledna izdanja

Microsoft može učiniti Pretpreglede dostupnima. Pretpregledi se daju u obliku „kakvi jesu“, „sa svim pogreškama“ i „prema dostupnosti“ te nisu uključeni u SLA i ograničena jamstva pružena u ovom ugovoru. Pretpregledi možda nisu obuhvaćeni korisničkom podrškom. Na pretpreglede se mogu primijeniti ograničene ili drugačije obveze sigurnosti, usklađenosti i privatnosti, kao što je podrobnije objašnjeno u Odredbama Online usluga i bilo kojim dodatnim obavijestima priloženima uz Pretpregled. Microsoft pretpreglede može promijeniti ili obustaviti u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Microsoft može odlučiti i da ne želi Pretpregled učiniti opće dostupnim.

F. Nadzor nad izvršenjem obveza za Proizvode

(i.) Nadzor nad izvršenjem obveza

Klijent je dužan voditi evidenciju u vezi s cjelokupnim korištenjem i distribucijom Proizvoda od strane Klijenta i njegovih Povezanih društava. Microsoft je ovlašten o vlastitom trošku vršiti nadzor nad izvršenjem obveza u vezi s licencnim odredbama Proizvoda. Klijent mora odmah pružiti sve informacije koje opravdano zatraže neovisni revizori koje Microsoft angažira u svrhu nadzora, uključujući pristup sustavima na kojima se koriste Proizvodi te im predati dokaze o licencama za Proizvode za koje Klijent pruža usluge hostinga, koje podlicencira ili distribuira trećim osobama. Klijent je suglasan da Microsoft provede vlastiti postupak revizije koji Microsoft može zahtijevati kao alternativu reviziji koju provodi treća osoba.

(ii.) Prava u slučaju podlicenciranosti

Ako se u okviru nadzora nad izvršenjem obveza ili vlastite revizije utvrdi nelicencirano korištenje Proizvoda, tada je Klijent dužan u roku od 30 dana (1) naručiti dovoljan broj licenci koje će pokriti takvo nelicencirano korištenje, a (2) ako nelicencirano korištenje Proizvoda čini 5 % ili više, Klijent se obvezuje nadoknaditi društvu Microsoft troškove nadzora nad izvršenjem obveza i pribaviti potrebne dodatne licence po cijeni koja predstavlja 125 % cijene, na temelju cjenika i razine cijena za Klijenta koja je važeća u tom trenutku. Postotak nelicenciranog korištenja temelji se na ukupnom broju kupljenih licenci za trenutačno korištenje u usporedbi sa stvarnim brojem instaliranih licenci. Ako se utvrdi da ne postoji nelicencirano korištenje, Microsoft neće za istog Klijenta provoditi nadzor nad izvršenjem obveza najmanje godinu dana. Ostvarivanjem gore navedenih prava i postupaka Microsoft se ne odriče prava tužiti na ispunjenje ovog ugovora ili štiti svoja prava intelektualnog vlasništva bilo kojim drugim pravnim sredstvima.

(iii.) Postupak provođenja nadzora nad izvršenjem obveza

Microsoft će Klijenta obavijestiti najmanje 30 dana unaprijed o svojoj namjeri provođenja nadzora nad izvršenjem obveza u vezi s licencnim odredbama za Proizvode koje Klijent i njegova Povezana društva uporabljaju ili distribuiraju. Microsoft će angažirati neovisnog revizora koji će biti obvezan na čuvanje povjerljivosti. Svi podaci prikupljeni u postupku vlastite revizije koristit će se isključivo za potrebe utvrđivanja izvršenja obveza. Taj će se nadzor provesti tijekom redovnog radnog vremena na način kojim se neće pretjerano ometati Klijentovo poslovanje.

2. Pretplate, naručivanje

A. Odabir Prodavača

Klijent mora odabrati prodavača u svojoj regiji i održati njegovo ovlaštenje. Ako Microsoft ili Prodavač odluče raskinuti poslovnu suradnju, Klijent mora odabrati zamjenskog Prodavača ili pretplatu kupiti izravno od Microsofta, u koju svrhu će možda morati prihvatiti drugačije odredbe.

B. Dostupne ponude Pretplate

Pretplatničke ponude koje su dostupne Klijentu određuje njegov Prodavač i općenito se mogu kategorizirati kao jedna ili kao kombinacija sljedećega:

(i.) Obvezujuća ponuda Online usluga

Klijent se unaprijed obvezuje da će kupiti određenu količinu Online usluga za korištenje tijekom određenog razdoblja trajanja i kontinuirano korištenje Online usluge platiti unaprijed ili obročno.

(ii.) Ponuda na temelju potrošnje (poznata i kao Plaćanje prema potrošnji)

Klijent plaća na temelju korištenja bez obveze plaćanja unaprijed.

(iii.) Ograničena ponuda

Klijent dobiva ograničenu količinu Online usluga na ograničeno vrijeme besplatno (npr. besplatno probno razdoblje) ili kao dio druge ponude društva Microsoft (npr. MSDN). Odredbe ovog ugovora koje se odnose na SLA i zadržavanje podataka možda nisu primjenjive.

(iv.) Obvezujuća ponuda za softver

Klijent se unaprijed obvezuje da će kupiti određenu količinu softvera za korištenje tijekom određenog razdoblja trajanja i kontinuirano korištenje softvera platiti unaprijed ili obročno.

C. Narudžbe

(i.) Narudžbe se moraju podnositi putem Prodavača kojeg je odabrao Klijent. Na temelju ovog Ugovora Klijent može slati narudžbe za svoja povezana društva te im dati administrativna prava za upravljanje pretplatom, no povezana društva na temelju ovog ugovora ne smiju slati narudžbe. Prava dana na temelju članka 1.a i 1.b Klijent može dodijeliti i trećoj osobi za korištenje kao dio svojih internih poslovnih potreba. Ako Klijent ustupi bilo kakva prava koja se odnose na njegov softver ili pretplatu povezanim društvima ili trećim osobama, povezana društva ili treće osobe bit će obvezani ovim ugovorom, a Klijent pristaje na zajedničku i pojedinačnu odgovornost za sve radnje bilo kojeg povezanog društva ili treće osobe u vezi s njihovim korištenjem Proizvoda.

(ii.) Prodavač Klijenta može dopustiti mijenjanje količine Online usluga naručenih tijekom Razdoblja trajanja Pretplate. Dodatne količine Online usluga dodane u Pretplatu isteći će na kraju te Pretplate.

D. Cijene i plaćanje

Cijene za svaki Proizvod te sve uvjete i odredbe za fakturiranje i plaćanje utvrđuje Prodavač Klijenta.

E. Obnova

(i.) Klijent će pri obnovi Pretplate možda morati potpisati novi ugovor, dodatni ugovor ili dodatak ovom ugovoru.

(ii.) Pretplata Klijenta automatski se obnavlja osim ako on Prodavaču ne pošalje obavijest o svojoj namjeri neobnavljanja prije isteka razdoblja trajanja Pretplate.

F. Ispunjavanje uvjeta za verzije ponuda za akademske, državne i neprofitne ustanove

Klijent potvrđuje da, ako kupuje akademsku ponudu ili ponudu za državne ustanove ili neprofitne organizacije, ispunjava odgovarajuće uvjete navedene na sljedećim web-lokacijama:

(i.) Za akademske ponude, zahtjevi za obrazovne ustanove (uključujući administrativne urede ili obrazovna vijeća, javne knjižnice ili javne muzeje) navedeni su na adresi http://go.microsoft.com/academic;

(ii.) Za ponude za državne ustanove, zahtjevi su navedeni na adresi http://go.microsoft.com/government; i

(iii.) Za ponude za neprofitne organizacije, zahtjevi su navedeni na adresi http://go.microsoft.com/nonprofit.

Microsoft pridržava pravo da u bilo kojem trenutku provjeri prikladnost i obustavi Online uslugu ako uvjeti nisu ispunjeni.

D. Porezi

Ugovorne strane ne odgovaraju za bilo koje poreze druge ugovorne strane koje je druga ugovorna strana zakonski obvezna platiti, a koji su nastali u vezi s transakcijama povezanim s ovim ugovorom ili su proizašli iz njih odnosno koji su povezani s njima te će svi takvi porezi biti financijska odgovornost ugovorne strane koja je zakonom obvezana platiti takav porez.

3. Trajanje i prestanak ugovora

A. Razdoblje trajanja i prestanak

Ovaj ugovor ostaje na snazi sve do isteka ili raskida pretplate Klijenta, ovisno o tome što nastupi prije. Klijent može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku tako da se obrati svojem Prodavaču. Istek ili prestanak ovog Ugovora ukinut će pravo Klijenta na slanje novih narudžbi za dodatne Proizvode na temelju ovog ugovora.

B. Raskid zbog povrede

Ako neka ugovorna strana povrijedi ovaj ugovor, druga ugovorna strana može ga raskinuti (u cijelosti ili djelomično, uključujući narudžbe) nakon obavijesti o raskidu. Ako je povredu moguće otkloniti u roku od 30 dana, ugovorna strana koja želi raskinuti Ugovor mora drugoj ugovornoj strani dati rok od 30 dana za otklanjanje povrede.

C. Otkazivanje pretplate

Prodavač Klijenta propisat će odredbe i uvjete, ako postoje, nakon čega Klijent Pretplatu može otkazati ili prenijeti.

4. Sigurnost, zaštita privatnosti i zaštita osobnih podataka

A. Administratorski pristup prodavača i Korisnički podaci

Klijent priznaje i potvrđuje da (i) nakon odabira Prodavača, taj Prodavač postaje primarni administrator Online usluga za predmetno razdoblje, te da će imati administrativna prava i pristup korisničkim podacima, međutim Klijent može zatražiti dodatna administratorska prava od svojeg Prodavača, (ii) Klijent u svakom trenutku i prema vlastitom nahođenju može ukinuti administrativna prava Prodavača, (iii) pravila o zaštiti privatnosti Prodavača u odnosu na korisničke podatke ili drugim uslugama koje Prodavač pruža podliježu uvjetima ugovora Klijenta i Prodavača te se mogu razlikovati od Microsoftovih pravila o zaštiti privatnosti i (iv) Prodavač može prikupljati, koristiti, prenositi, otkrivati i na drugi način obrađivati korisničke podatke, uključujući osobne podatke. Klijent pristaje da Microsoft Prodavaču prenese korisničke podatke i informacije koje je dao Microsoftu u svrhu naručivanja, dobavljanja i administriranja Online usluga.

B.

Klijent pristaje na to da će Microsoft i njegovi zastupnici obrađivati osobne podatke da bi se omogućilo ispunjavanje predmeta ovog Ugovora. Klijent može pružiti osobne podatke Microsoftu u ime trećih osoba (uključujući svoje kontakt-osobe, prodavače, distributere, administratore i zaposlenike) kao dio ovog ugovora. Klijent će, prije davanja osobnih podataka Microsoftu, pribaviti sve potrebne pristanke trećih osoba prema primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

C.

Dodatne pojedinosti o zaštiti privatnosti i sigurnosti navedene su u Odredbama Online usluga. Obveze navedene u odredbama Online usluga primjenjuju se samo na Online usluge kupljene prema ovom Ugovoru, a ne na bilo koje usluge ili proizvode koje pruža Prodavač.

D.

U mjeri dopuštenoj zakonom Klijent je dužan obavijestiti pojedinačne korisnike Online usluga da se njihovi podaci mogu obraditi u svrhu otkrivanja pravnim organima ili drugim državnim tijelima, prema naputku Prodavača ili zakonskim obvezama te za to mora pribaviti pristanak korisnika.

E.

Klijent imenuje Prodavača kao svog zastupnika u svrhu kontaktiranja s Microsoftom i upućivanja Microsofta u svrhu ovog odjeljka 4.

5. Jamstva

A. Ograničeno jamstvo

(i.) Softver

Microsoft jamči za ispravnost svake verzije Softvera u opsegu opisanom u dokumentaciji Proizvoda koja se primjenjuje u razdoblju od jedne godine od datuma kad je Klijent prvi put dobio licencu za tu verziju. U slučaju neispravnosti Softvera te pod uvjetom da Klijent o tome obavijesti Microsoft unutar jamstvenog roka, Microsoft će, po svojem izboru, (1) vratiti cijenu koju je Klijent platio za licencu za Softver ili (2) popraviti ili zamijeniti Softver.

(i.) Online usluge.

Microsoft jamči za ispravnost svake Online usluge u skladu s Ugovorom o razini usluge (engl. SLA – Service Level Agreement) koji se primjenjuje tijekom uporabe od strane Klijenta. Pravna sredstva koja Klijentu stoje na raspolaganju u slučaju povrede toga jamstva navedena su u SLA-u.

Navedena pravna sredstva jedina su pravna sredstva koja Klijentu stoje na raspolaganju u slučaju povrede jamstava u ovom članku. Klijent se odriče zahtjeva u vezi s povredom jamstva koja se ne dogodi u jamstvenom razdoblju.

B. Isključenja odgovornosti

Jamstva u ovom ugovoru ne primjenjuju se na nedostatke uzrokovane slučajem, zloupotrebom ili upotrebom koja nije u skladu s ovim ugovorom, uključujući neispunjavanje minimalnih sistemskih preduvjeta. Navedena jamstva ne primjenjuju se na besplatne, probne Proizvode, ograničene ponude ili komponente Proizvoda koje je Klijent ovlašten dalje distribuirati.

C. Odricanje od prava. Osim gore navedenih ograničenih jamstava, Microsoft ne daje nikakva jamstva ili uvjete za Proizvode te ne daje nikakva druga izričita, prešutna ni zakonska jamstva za Proizvode, uključujući jamstva kvalitete, prava vlasništva, prava intelektualnog vlasništva, potrebnih svojstava za redovitu uporabu ili za promet i prikladnosti za posebnu uporabu.

6. Zaštita od zahtjeva/tužbi trećih osoba

Ugovorne strane branit će i obeštetiti jedna drugu od zahtjeva/tužbi trećih strana opisanih u ovom članku te platiti troškove štete nastale kao rezultat nepovoljne pravomoćne sudske odluke ili nagodbe, ali samo pod uvjetom da se strana koja pruža obranu odmah u pisanom obliku obavijesti o zahtjevu/tužbi i da ima pravo kontrole nad obranom i nagodbom. Branjena (tužena) ugovorna strana mora pružiti strani koja pruža obranu svu traženu pomoć, informacije i ovlasti. Strana koja pruža obranu nadoknadit će drugoj strani razumne gotovinske izdatke koje će imati zbog pružanja pomoći. Ovaj članak opisuje jedina pravna sredstva koja stoje na raspolaganju ugovornoj strani i njezinu jedinu odgovornost za predmetne tužbe.

A. Od strane Microsofta

Microsoft će Klijenta braniti od potraživanja treće osobe u ako se tvrdi da Proizvod ili Popravak koji je Microsoft učinio dostupnim uz naknadu i koji je korišten u okviru dodijeljene licence prema ovom ugovoru (u nepromijenjenom obliku u kojem ga je pružio Microsoft i ne kombiniran ni s čim drugim) neovlašteno koristi poslovnu tajnu ili izravno povrjeđuje patent, autorsko pravo, žig (registrirani robni ili uslužni znak) ili drugo pravo vlasništva treće osobe. Ako Microsoft ne može riješiti spor u vezi s povredom prema komercijalno razumnim uvjetima, može, po svojem izboru: (1) izmijeniti ili zamijeniti Proizvod ili popravak funkcionalnim ekvivalentom; ili (2) raskinuti licencu Klijenta i vratiti mu preplaćeni iznos naknade za trajne licence (uz umanjenje po petogodišnjoj, pravocrtnoj osnovi) te iznos uplaćen za Online usluge u razdoblju uporabe koje je uslijedilo nakon datuma raskida. Microsoft ne odgovara ni za kakva potraživanja ili štete prouzrokovane Klijentovom kontinuiranom uporabom Proizvoda ili Popravka nakon što je bio obaviješten da ih prestane uporabljati zbog zahtjeva/tužbe treće osobe.

B. Od strane Klijenta

Klijent se obvezuje, u granicama mjerodavnog prava, braniti Microsoft od svih zahtjeva/tužbi treće osobe ako utvrdi da: (1) bilo koji Korisnički podaci ili softver drugog proizvođača za koji Microsoft pruža usluge hostinga u Online usluzi u Klijentovo ime neovlašteno koristi poslovnu tajnu ili izravno povrjeđuje patent, autorsko pravo ili žig (registrirani robni ili uslužni znak) ili drugo pravo vlasništva treće osobe; ili (2) Klijentovo korištenje bilo kojeg Proizvoda ili Popravka pojedinačno ili u kombinaciji s bilo čim drugim povrjeđuje zakon ili šteti trećoj osobi.

7. Ograničenje odgovornosti

Maksimalna ukupna odgovornost svake ugovorne strane prema drugoj strani temeljem ovog ugovora i bilo kojeg Dodatnog ugovora za svaki je Proizvod ograničena na pravomoćno dosuđenu izravnu štetu u iznosu koji ne prelazi iznos koji je Klijent morao platiti za Proizvode koji su se primjenjivali za vrijeme trajanja ovog ugovora, podliježući sljedećem:

A. Online usluge

Za Online usluge, ukupna odgovornost Microsofta prema Klijentu u pogledu svih potraživanja koja proizlaze iz incidenta ograničena do iznosa koji je Klijent platio za Online uslugu na temelju ovog Ugovora tijekom 12 mjeseci prije razloga za pokretanje postupka te ni u kojem slučaju ukupna odgovornost Microsofta za bilo koju Online uslugu ne može premašiti iznos plaćen za Online uslugu tijekom Pretplate.

B. Besplatni Proizvodi i distributivni kôd

Za besplatne Proizvode i kôd koji je Klijent ovlašten dalje distribuirati trećim osobama bez plaćanja posebne naknade Microsoftu, Microsoftova je odgovornost ograničena na konačno dodijeljenu izravnu štetu u visini do 5.000,00 USD.

C. Isključenja odgovornosti. Ni u kakvom slučaju, nijedna od ugovornih strana nije odgovorna za gubitak prihoda ili neizravne, posebne, slučajne, posljedične, kaznene ili primjerne štete, štete zbog gubitka upotrebe, dobiti, prihoda, prekida poslovanja ili gubitka poslovnih informacija, bez obzira na uzrok i teoriju odgovornosti.

D. Izuzeća

Ograničenja odgovornosti iz ovog odjeljka primjenjuju se su do krajnje mjere dopuštene mjerodavnim zakonom, ali ne odnose se na: (1) obveze ugovornih strana opisane u odjeljku 6.; ili (2) povredu prava intelektualnog vlasništva bilo koje ugovorne strane.

8. Podrška

Podatke o uslugama podrške za Proizvode kupljene prema ovom ugovoru pruža Prodavač Klijenta.

9. Prijelazne i završne odredbe

A. Obavijesti

Obavijesti morate slati poštom, s povratnicom, na dolje navedenu adresu

Obavijesti treba poslati na adresu:

Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Block B, Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

Pristajete primati od nas elektroničke obavijesti koje će se slati e-poštom administratorima računa koje navedete za svoju Pretplatu. Obavijesti stupaju na snagu na dan prispijeća povratnice ili za e-poštu kada je poslana. Vi ste odgovorni za osiguravanje da adresa e-pošte administratora računa koju navedete za svoju Pretplatu bude točna i aktualna. Svaka obavijest e-poštom koju pošaljemo na tu adresu e-pošte stupa na snagu u trenutku slanja, bilo da zaista primite e-poštu ili ne.

B. Prijenos Sporazuma

Ne smijete prenositi ovaj Ugovor u cijelosti ni djelomično. Microsoft može prenijeti ovaj ugovor bez vašeg pristanka nekom od svojih Povezanih društava. Sva zabranjena dodjeljivanja ništetna su.

C. Djelomična nevaljanost

Ako je bilo koji dio ovog ugovora neovršiv, ostatak ostaje punopravan i na snazi.

D. Odricanje od prava

Nemogućnost provođenja bilo koje odredbe ovog ugovora neće se smatrati odricanjem od prava.

E. Nema agencije

Ovim ugovorom ne stvara se agencija, partnerstvo ni zajedničko poduzeće.

F. Bez trećih osoba koje su nositelji prava

Ne postoje treće osobe koje su nositelji prava iz ovog ugovora.

G. Korištenje podizvođača

Microsoft je ovlašten za pružanje usluga angažirati podizvođače te će odgovarati za njihov rad u skladu s odredbama ovog Ugovora.

H. Microsoft kao nezavisni poduzetnik

Ugovorne strane nezavisni su poduzetnici. I Klijent i Microsoft mogu neovisno razvijati proizvode bez korištenja povjerljivih podataka druge ugovorne strane.

I. Neisključivost Ugovora

Kupac je slobodan sklapati ugovore s trećim osobama da bi licencirao, koristio ili promicao proizvode ili usluge koji nisu Microsoftovi.

J. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost.

Na ovaj se Sporazum primjenjuje pravo Republike Irske. Ako Microsoft pokrene spor u vezi s ovim Ugovorom, tužba će biti podnesena nadležnom sudu prema mjestu sjedišta Klijenta. Ako Klijent pokrene spor u vezi s ovim Ugovorom, Klijent će ga pokrenuti u Irskoj. Ovaj Ugovor o nadležnosti ne sprječava ugovorne strane da zatraže privremenu sudsku zaštitu zbog povrede svojih prava na intelektualnu imovinu pred nadležnim sudom neke druge države.

K. Cjelovitost Sporazuma

Ovaj Ugovor sačinjava cjelokupni ugovor glede predmeta o kojem je riječ i ima prednost pred svim ranijim ili trenutačnim komunikacijama. U slučaju sukoba između odredbi dokumenata navedenih u ovom Ugovoru koji nije izričito riješen u odgovarajućim dokumentima, njihove će se odredbe primjenjivati sljedećim redoslijedom: (1) ovaj Ugovor, (2) odredbe proizvoda, (3) odredbe Online usluga, (4) i svi ostali dokumenti u ovom Ugovoru.

L. Primjena odredbi nakon prestanka Ugovora

Sve odredbe ostaju na snazi i nakon raskida ovog ugovora osim onih koje zahtijevaju djelovanje samo tijekom važenja ugovora.

M. Izvozni propisi SAD-a

Na Proizvode se primjenjuju izvozni propisi SAD-a. Klijent se mora pridržavati svih mjerodavnih međunarodnih i nacionalnih pravnih propisa, uključujući Izvozne propise SAD-a, Propise međunarodnog prometa oružjem te ograničenja krajnjeg korisnika, krajnjeg korištenja i odredišta koja izdaje zakonodavstvo SAD-a i druga zakonodavstava u svezi s Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama.

N. Viša sila

Ni jedna ugovorna strana ne snosi odgovornost za nemogućnost izvedbe koju su prouzročili razlozi izvan kontrole te ugovorne strane (kao što su vatra, eksplozija, nestanak struje, potres, poplava, jake oluje, štrajk, embargo, radnički sporovi, radnje civilnih ili vojnih vlasti, rat, terorizam (uključujući cyber terorizam), prirodne nepogode, radnje ili propusti davatelja internetskih usluga, radnje ili propusti regulatornih ili vladinih tijela (uključujući donošenje zakona, propisa ili drugih vladinih odluka koje utječu na isporuku Online usluga)). Ovaj se članak ne primjenjuje na vaše obveze plaćanja na temelju ovog Ugovora.

O. Ovlaštenje za sklapanje ugovora

Ako ste fizička osoba koja prihvaća ove uvjete i odredbe u ime pravne osobe, izjavljujete da ste zakonski ovlašteni za sklapanje ovog Ugovora u ime te pravne osobe.

P. Odricanje od prava za poništavanje online kupnji

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, Klijent se odriče prava da kupnje na temelju ovog ugovora proglasite ništetnima u skladu sa svim zakonima koji reguliraju prodaju na daljinu ili elektroničke ili mrežne ugovore, kao i svih prava ili obaveza u vezi prethodnog obavješćivanja, naknadnog potvrđivanja, prava povlačenja ili razdoblja pregovaranja.

10. Definicije

U svim odredbama ovog ugovora u kojima se spominje, pojam „dan“ ima značenje „datum“.

„Pravila o prihvatljivom korištenju“ opisana su u Odredbama Online usluga.

„Povezano društvo“ znači pravnu osobu koja je u vlasništvu odgovarajuće ugovorne strane, odnosno pravnu osobu u čijem je vlasništvu ugovorna strana ili čiji je ugovorna strana suvlasnik. „Vlasništvo“, u svrhu ove definicije, znači kontrolu nad više od 50% udjela u pravnoj osobi.

„Ponuda na temelju potrošnje“, „Obvezujuća ponuda“ ili „Ograničena ponuda“ opisuju kategorije ponuda Pretplate i opisane su u Članku 2.

„Korisnički podaci“ definirani su u Odredbama Online usluge.

Pojam „Krajnji korisnik“ označava bilo koju osobu kojoj dopustite pristup Korisničkim podacima hostiranim u Online uslugama ili drugi način korištenja Online usluga.

„Popravak“ označava popravak, izmjene ili poboljšanja Proizvoda i njihovih izvedenica koje Microsoft izdaje općenito (npr. servisne pakete za Proizvode) ili pruža Klijentu za rješavanje određenog problema.

„Web-lokacija za licenciranje“ označava http://www.microsoft.com/licensing/contracts ili zamjensku web-lokaciju.

„Proizvod drugog proizvođača“ definiran je u Odredbama Online usluga.

Pojam „Online usluge“ označava bilo koje online usluge za koju Microsoft pruža usluge hostinga, a na koje se Klijent pretplatio na temelju ovog Ugovora, uključujući Microsoft Dynamics Online Services, Usluge Office 365, Microsoft Azure Services ili Microsoft Intune Online Services.

„Odredbe Online usluga“ označavaju dodatne odredbe koje se primjenjuju na Kupčevo korištenje Online usluga, objavljene na Web-mjestu za licenciranje, koje se s vremena na vrijeme ažuriraju.

Pojam „Pretpregledi“ označava pretpreglede, beta-verzije ili druga predizdanja ili značajke Online usluga ili Softvera koje Microsoft nudi da bi dobio povratne informacije o Klijentu.

„Proizvod“ označava sve proizvode navedene u Odredbama proizvoda, kao što je sav Softver, Online usluge i ostale usluge temeljene na internetu, uključujući Pretpreglede.

„Odredbe proizvoda“ odnosi se na dokument koji sadrži informacije o Microsoftovim proizvodima i profesionalnim uslugama dostupnim kroz količinsko licenciranje. Odredbe proizvoda objavljene su na web-lokaciji za licenciranje te se povremeno ažuriraju.

„Prodavač“ je pravna osoba koju je Microsoft ovlastio za prodaju Softverskih licenci i Pretplata na Online usluge u okviru ovog programa, a koju ste vi angažirali da vam pruži pomoć s vašom Pretplatom.

„SLA“ (engl. „Service Level Agreement“) označava Ugovor o razini usluga koji definira minimalnu razinu standarda za Online usluge, a objavljen je na Web-stranici Licenciranja.

Pojam „Softver“ označava licencirane kopije Microsoftova softvera navedene na Uvjetima proizvoda. Softver ne uključuje Online usluge, no Softver može biti dio Online usluge.

Pojam „Pretplata“ označava pristupnicu za Online usluge za određeno Razdoblje trajanja, kako je odredio vaš Prodavač.

Pojam „Razdoblje trajanja“ znači trajanje Pretplate (npr. 30 dana ili 12 mjeseci).

Pojam „Prava na korištenje proizvoda“ označava prava korištenja ili uvjete pružanja usluge za svaki Proizvod objavljen na Web-mjestu za licenciranje uz povremena ažuriranja. Prava na korištenje proizvoda imaju jaču pravnu snagu od bilo kojeg licencnog ugovora za krajnjeg korisnika koji prati Proizvod. Prava na korištenje proizvoda za Softver objavio je Microsoft u Odredbama proizvoda. Prava na korištenje proizvoda za Online usluge objavljena su u Odredbama Online usluga.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Preporučamo prihvaćanje kolačića za analizu, ponovno ciljanje i personalizirani sadržaj na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete sami kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

.

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.