1. Predmet ovih Uvjeta korištenja je opcija Iskon.Mobile Wi-Fi (dalje u tekstu: Opcija) u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d., Radnička cesta 21, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: Pružatelj usluge). Podnositelj zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Opciju (dalje u tekstu: Pretplatnik) ugovara korištenje Opcije s Pružateljem usluge.

2. Naknade za Opciju, usluge koje su uključene u Opciju i njihove cijene, moguća ograničenja, roaming, međunarodni promet kao i sve dodatne usluge, posebne pogodnosti i popusti detaljno su definirani te će se obračunavati u skladu sa Službenim cjenikom Hrvatskog Telekoma d.d. za korisnike mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Cjenik mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma) (dalje u tekstu: Cjenik).

3. Opcija je dostupna privatnim i poslovnim korisnicima.

4. Pretplatnički ugovor za Opciju sklapa se na neodređeno vrijeme, bez razdoblja obveznog trajanja ugovora.

5. Pretplatnik Opciju može koristiti isključivo putem SIM kartice Pružatelja usluge u svim mobilnim uređajima osim u tzv. pametnim telefonima (smartphone). U protivnom, Pružatelj usluge zadržava pravo primijeniti ograničenja propisana Općim uvjetima poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (Mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) (dalje u tekstu: Opći uvjeti). Opciju nije moguće koristiti u roamingu.

6. Opcija uključuje 60 GB podatkovnog prometa uz maksimalnu 4G brzinu do 600/150 Mbps (download/upload) te neograničen podatkovni promet za Iskon.TV Player aplikaciju.

Brzine ovise o razini signala, trenutnoj prometnoj opterećenosti mobilne mreže te mogućnostima uređaja sa kojeg se korisnik spaja.

7. Promet koji Pretplatnik ostvari izvan količina uključenih u Opciju naplaćivat će se sukladno Cjeniku.

8. Pretplatniku su dostupne i dodatne naplatne opcije: Opcija 20 GB – uključuje dodatnih 20 GB podatkovnog prometa jednokratno, Opcija 20 GB plus – uključuje dodatnih reaktivirajućih 20 GB podatkovnog prometa. Reaktivirajuće opcije Pretplatniku se automatski ponovno aktiviraju nakon što se promet iz Opcije ili dodatne opcije u potpunosti iskoristi. Pretplatnik može aktivirati navedene dodatne naplatne opcije maksimalno 10 puta unutar istog obračunskog razdoblja.

9. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi predmetni broj uključenog internet prometa u Opciji, bit će o tome obaviješten u najkraćem mogućem roku.

10. Neiskorišten promet unutar Opcije ne prenosi se u sljedeći mjesec.

11. Pretplatnici koji koriste Opciju iz ove specifikacije imat će mogućnost ulaska u grupni račun Iskon.Mobile.

12. Nakon što Pretplatnik iskoristi definiranu količinu podatkovnog prometa iz Opcije, dolazi do smanjenja brzine prijenosa podataka na do 64 kb/s te će se isto primjenjivati sljedeća 24 sata. Nakon isteka perioda od 24 sata Pretplatnik neće moći koristiti podatkovnu vezu do kraja obračunskog razdoblja, osim u slučaju da aktivira dodatnu naplatnu podatkovnu opciju. Smanjenje brzine i nemogućnost korištenja podatkovne veze nakon toga primjenjuje se i na Iskon.TV Player promet.

13. Pretplatnik je upoznat i suglasan da je u svrhe sklapanja i pružanja Opcije, a poglavito u svrhe ostvarivanja prava na druge pogodnosti, sprečavanja zlouporaba, zaštite legitimnih interesa Pretplatnika, Pružatelja usluge i Iskona te odgovarajuće podrške Pretplatniku uključujući u vidu eventualnih rješavanja reklamacija, nužno razmjenjivati određene podatke, uključujući osobne podatke Pretplatnika, između Pružatelja usluge i Iskona. Pretplatnik je dužan čuvati u tajnosti i s dužnom pažnjom identifikacijske oznake koje je dobio u svezi s Opcijom budući da se sve radnje poduzete s takvim identifikacijskim oznakama smatraju radnjama Pretplatnika i/ili radnjama ovlaštenim od strane Pretplatnika

14. Prigovori se podnose u pisanom obliku (uključujući i elektroničkim putem) na adresu elektroničke pošte reklamacije@iskon.hr, faksom na broj 01/6000-777 ili poštom na adresu: Florijana Andrašeca 20, 10000 Zagreb. Sve dodatne informacije Pretplatnik može saznati na besplatnom info telefon 0800 1000 ili putem maila na info@iskon.hr. Pretplatnik može podnijeti reklamaciju i Pružatelju usluge putem e-maila na prigovori@t.ht.hr,  telefaksom na 0800 9393 ili na adresu Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10020 Zagreb.

Prigovori se podnose:

  • u roku od 30 dana od dana dospijeća računa u slučaju prigovora na iznos kojim je Pretplatnik zadužen za pruženu uslugu,
  • u roku 30 dana od dana pružanja usluge u slučaju prigovora na kakvoću pružene usluge,
  • u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba ugovora.

15. Pretplatniku su na raspolaganju i korisničke stranice na adresi https://moj.iskon.hr/. U slučaju aktivacije dostave računa u elektroničkom obliku, Pretplatniku će računi biti dostavljeni ili na e-mail adresu ili putem korisničkih stranica.

16. Na slučajeve koji nisu definirani ovom Specifikacijom na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti i Cjenik. Ovi Uvjeti korištenja, Opći uvjeti, Cjenik kao i drugi akti Pružatelja usluge koji se spominju u ovim Uvjetima korištenja čine sastavni dio pretplatničkog ugovora.

17. Pružatelj usluge pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnici biti obaviješteni putem internet stranice ili na drugi prikladan način.

18. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 13. travnja 2021. godine te se primjenjuju do obavijesti o izmjeni.