Ovim Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između Iskon Interneta d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, (dalje: Iskon) i korisnika Iskon.Smart Wi-Fi usluge (dalje:Korisnik). Na sve međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući se način primjenjuju Opći uvjeti korištenja Iskon Interneta, Zakon o zaštiti potrošača te drugi odgovarajući važeći propisi Republike Hrvatske.

Opis Usluge

Iskon.Smart Wi-Fi (dalje u tekstu: Usluga) je usluga koju Iskon pruža registriranim korisnicima usluge. Usluga uključuje najam opreme za sastavljanje bežične mreže (Wi-Fi), korisničku podršku, jamstvo i održavanje opreme za vrijeme korištenja usluge, napredne Wi-Fi funkcionalnosti kao što su pokrivenost prostora uz AP roaming, napredno administriranje pristupa Wi-Fi mreži, roditeljsku zaštitu, povećanu stabilnost Wi-Fi mreže bez gubitka brzine ostvarene na priključnoj točki, administriranje mreže preko web sučelja i/ili  Android i iOS aplikacije, jedinstveni SSID bez obzira na broj uređaja, rad na 5 GHz i 2.4 GHz te mogućnost proširenja do maksimalno ukupno 6 uređaja.

Postavljanje usluge 

Nakon sklapanja Ugovora za Uslugu, korisniku se ovisno o odabranom načinu dostavlja Oprema za samoinstalaciju ili se ista instalira od strane tehničara. Instalacija se obavlja u skladu sa Uputama Iskon.Smart Wi- Fi, dostavljenima uz Opremu i objavljenim na web stranicama: www.iskon.hr/Smart-Wi-Fi.

Tehnička ograničenja

Korisnik je suglasan i prihvaća da kvaliteta bežičnog povezivanja ovisi o načinu postavljanja Smart Wi-Fi uređaja u prostoru. Na kvalitetu usluge utječu potencijalni izvori električnih smetnji. Oprema koja može uzrokovati smetnje su ventilatori, alarmni sustavi, mikrovalne pećnice, računala, bežični telefoni (baza i slušalica), i sl. Na kvalitetu usluge utječu također velike staklene ili metalne podloge i objekti, primjerice staklo, izolacijski zidovi, akvariji, ogledala, cigle i betonski zidovi. Korisnik prihvaća da izvori topline kao što su radijatori, pećnica ili direktna sunčeva svjetlost mogu utjecati na kvalitetu usluge. Korisnik prihvaća da kvaliteta usluge ovisi i o karakteristikama Korisničkih uređaja koji se bežično spajaju (npr. pametni telefoni, tableti, računala).

Brzina prijenosa podataka tijekom korištenja Usluge ovisi, između ostalog, o brzini internetske veze do priključne točke, eventualnim smetnjama u prijenosu podataka bežičnim putem na lokaciji na kojoj se pruža Usluga (primjerice prisutnošću drugih uređaja koji ometaju signal), brzini prijenosa na strani sadržaja kojem korisnik pristupa, istovremenom broju korisnika Usluge unutar mreže.

Obveze Korisnika

U svrhu korištenja Usluge korisnik koristi bilo koji uređaj opremljen za Wi-Fi bežičnu komunikaciju, primjerice računalo, tablet, pametni telefon, prijenosno računalo (dalje u tekstu: Korisnički uređaj). Korisnik na Korisničkom uređaju mora imati instaliran odgovarajući operativni sustav, web preglednik, računalni program (softver), WLAN opremu (hardver) i odgovarajući IP mrežni protokol. Prilikom korištenja usluge korisnik je dužan pridržavati se Uputa Iskon.Smart Wi- Fi i ovih Uvjeta korištenja.

Korisnik odgovara za svu štetu nastalu zbog nepravilnog, odnosno neovlaštenog korištenja ili zloupotrebe Usluge ili sa njom povezane opreme, koja nastane namjerom ili propuštanjem dužne pažnje. Korisnik je obvezan suzdržavati se od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle dovesti do povrede cjelovitosti, sigurnosti i dostupnosti Usluge. Korisnik je u cijelosti odgovoran za sadržaj podataka koje prenosi i pohranjuje korištenjem Usluge, te će Iskonu nadoknaditi svu štetu nastalu u slučaju nedopuštenog djelovanja korisnika korištenjem Usluge.

Održavanje usluge

Usluga podrazumijeva davanje Opreme u najam korisniku. Iskon se obvezuje na pružanje korisničke podrške za vrijeme trajanja Usluge putem telefona, emaila, pisanim putem i intervencijama na terenu. U slučaju utvrđene neispravnosti Opreme, Iskon će istu zamijeniti o svojem trošku.

Održavanje usluge i korisnička podrška sastoji se od osnove i napredne korisničke podrške.

Napredna podrška korisnicima uključuje primjerice: naprednu analitiku, pregled stanja i zagušenosti mreže u realnom vremenu te unatrag 7 dana, i dr.

Za pružanje napredne podrške, potrebno je da korisnik za postavljanje ili podešavanje Usluge koristi AirTies aplikaciju za IOS i Android uređaje (detaljnije informacije na adresi: www.iskon.hr/Smart-Wi-Fi)  te unutar nje aktivira i naprednu opciju mrežnog upravljanja: „ send network data“ (šalji povratne sistemske podatke).

Aktiviranjem opcije „ send network data“ unutar AirTies aplikacije za IOS i Android uređaje korisnik omogućuje pružanje napredne korisničke podrške za postavljanje i podešavanje funkcioniranja svoje Wi-Fi mreže.

Aktiviranjem te opcije, AirTies aplikacija za IOS i Android uređaje započinje prikupljati informacije sa Wi-Fi mreže i uređaja spojenih na tu mrežu, poput  MAC adrese, tipa uređaja, operativnog sistema, geolokacije i podataka o mrežnom prometu. Podaci se pohranjuju na razdoblje od 7 dana, a korisnik im može pristupiti korištenjem sučelja AirTies aplikacije za IOS i Android uređaje.

Prava korištenja

Iskon zadržava pravo izmjene opsega ili načina funkcioniranja Usluge, kao i daljnjeg unaprjeđenja Usluge, a što može dovesti do izmjene pojedinih dijelova ili prestanka isporuke dijelova, pojedinih obilježja ili Usluge u potpunosti. Iskon je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Uvjeta korištenja i bez posebnog odobrenja korisnika na treće osobe, ukoliko prijenos tih prava i obveza neće imati negativan utjecaj na prava korisnika koja iz proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja. Korisnik se obvezuje da će se Uslugom koristiti isključivo za vlastite potrebe, odnosno da Uslugu neće ustupati u cijelosti ili djelomično trećima na korištenje te da će se Uslugom koristiti na način i pod ovdje navedenim uvjetima. Ukoliko korisnik ne bi postupao u skladu sa prethodno navedenim, bit će u obvezi nadoknaditi Iskonu svu štetu koja bi zbog toga nastala.

Odgovornost i rizici

Iskon ne snosi odgovornost za nedostupnost usluge, nezadovoljavajuću kvalitetu usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako korisnik zamijeni dio ili kompletnu Opremu bez suglasnosti Iskona, ne osigura potrebnu konfiguraciju odnosno instalaciju opreme ili ne prilagodi postojeću opremu zahtjevima iz specifikacije Usluge, ako ne instalira odgovarajući računalni program/aplikaciju ili ne postavi opremu na način opisan u Uputama Iskon.Smart Wi-Fi.

Iskon neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati korisniku i/ili trećima uslijed postupanja suprotno ovim odredbama.

Ugovaranje i otkazivanje usluge

Korisnik ugovara uslugu putem Zahtjeva za uslugu. Ugovor se u pravilu sklapa na neodređeno vrijeme, uz obvezno razdoblje trajanja ugovora od 24 mjeseca, računajući od dana isporuke usluge.

Za slučaj da je ugovoreno razdoblje testiranja usluge (tzv. „try and buy“ period), ukoliko za vrijeme tog razdoblja korisnik odustane od Usluge (podnese zahtjev za raskidom) nije u obvezi plaćanja naknade za prijevremeni raskid i naknade za iskorištenu uslugu u tom razdoblju.

U slučaju da Iskon utvrdi tehničku nemogućnost ispravnog rada Usluge kao i u slučaju da Iskon iz bilo kojeg razloga ne bude u stanju ispunjavati svoje obveze prema korisniku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora.

U ostalim slučajevima raskida od strane korisnika, a prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, korisnik je dužan platiti Iskonu sve preostale mjesečne naknade do kraja obveznog razdoblja trajanja ugovora. Po isteku obveznog razdoblja trajanja ugovora korisnik može otkazati Uslugu bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora, dostavom obavijesti o otkazu Usluge Iskonu.

Usluga će biti otkazana najkasnije sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je Iskon zaprimio obavijest o otkazu, pod uvjetom da je ta obavijest zaprimljena najmanje 5 dana prije isteka mjeseca.

Po prestanku ugovora, korisnik je dužan vratiti Opremu Iskonu, u roku od najkasnije 30 dana od dana prestanka ugovora. Ukoliko to ne napravi, Iskon ima pravo naplatiti korisniku jednokratnu naknadu u iznosu kako je to definirano u Cjeniku Iskona.

Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu na dan objave. Iskon zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravovremeno obaviješten, i to putem web stranice usluge na adresi: www.iskon.hr/Smart-Wi-Fi te putem email adrese koju korisnik dostavi Iskonu prilikom registracije za korištenje Usluge. Smatra se da korisnik pristaje na izmjenu Uvjeta korištenja ukoliko nastavi sa korištenjem Usluge i nakon stupanja izmijenjenih Uvjeta korištenja na snagu. U slučaju spora između korisnika usluga i Iskona, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 1. prosinca 2017.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.