Članak 1. 

Predmet Posebnih uvjeta 

1. Ovim Posebnim uvjetima Iskon Interneta d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, (u daljnjem tekstu: Iskon Internet ili primatelj plaćanja) regulira se plaćanje novčanih obveza prema Iskon Internetu, kako ponavljajućih tako i jednokratnih plaćanja za pružene usluge u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, te za sve ostale sadašnje i buduće usluge odnosno isporuke dobara Iskon Interneta putem platne usluge SEPA izravnog terećenja. 

2. Ovi Posebni uvjeti primjenjuju se samo na korisnike Iskon Interneta koji imaju otvoren račun kod  pružatelja platnih usluga koji su pristupili osnovnoj odnosno poslovnoj SEPA platnoj shemi.

3. Ovi Posebni uvjeti temelje se na važećem Zakonu o platnom prometu, Pravilima osnovne HRK SDD sheme i Pravilima poslovne  HRK SDD sheme, koja je usvojio Nacionalni odbor za platni promet u skladu sa SEPA pravilima izravnog terećenja (SEPA - kratica  prema  engl. The Single Euro Payments Area) unesenim u hrvatski pravni sustav primjenom obvezujuće Uredbe Europske unije br. 260/2012. 

4. Ovi Posebni uvjeti odnose se na plaćanja izvršenjem izravnih terećenja u kunama, a ne odnose se na prekogranična izravna terećenja neovisno o valuti plaćanja kao ni na izvršavanje izravnih terećenja putem kreditnih kartica (American, Diners). 

5. Na sve odnose između Iskon Interneta, korisnika usluga Iskon Interneta i platitelja koji plaća novčanu obvezu Iskon Internetu putem izravnog terećenja, a koji nisu uređeni ovim Posebnim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg zakona i pratećih propisa iz područja platnog prometa te drugi mjerodavni propisi Republike Hrvatske.

 6. Ovi Posebni uvjeti objavljuju se i dostupni su u pisanom obliku u prodajnim prostorima Iskon Interneta i prodajnim mjestima ovlaštenih ugovornih partnera Iskon Interneta i dostupni su korisnicima odnosno platiteljima. Ovi Posebni uvjeti objavljuju se također i na Internet stranicama Iskon Interneta d.d. www.iskon.hr.

Članak 2.

Pojmovi i definicije

U smislu ovih Posebnih uvjeta, niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. SEPA izravno terećenje (skraćeno  SDD - engl. SEPA Direct Debit) - nacionalna platna usluga za terećenje transakcijskog računa platitelja u kunama, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja.

2. Platna transakcija - platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja putem usluge SEPA izravnog terećenja.

3. SEPA suglasnost - suglasnost koju platitelj daje primatelju plaćanja na osnovi koje primatelj plaćanja inicira platnu transakciju na teret platiteljevog računa sa kojega se vrši plaćanje. Suglasnost je ujedno  i autorizacija odnosno odobrenje dano pružatelju platne usluge platitelja za terećenje transakcijskog računa platitelja.

4. Račun platitelja - transakcijski račun za koji je platitelj dao primatelju suglasnost za izvršenje SEPA izravnog terećenja.

5. Platitelj - fizička ili pravna osoba koja je korisnik transakcijskog računa i koja daje suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa putem usluge SEPA izravnog terećenja.

6. Potrošač - fizička osoba koja djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili zanimanja i ima transakcijski račun oznake 32 ili 31 (tekući ili žiro račun).

7.  Nepotrošač je osoba koja nije potrošač te kao takva ima transakcijski račun oznake 11, 13, 14, 15 i 18

 8. PPU platitelja - Pružatelj platnih usluga (banka) koja vodi transakcijski račun platitelja po kojem je platitelj primatelju plaćanja dao suglasnost za SEPA izravno terećenje. 

9. Primatelj plaćanja - pravna osoba  kojoj  su namijenjena novčana sredstva koja su predmet naloga SEPA izravnog terećenja.  

10. PPU primatelja plaćanja – Pružatelj platnih usluga (banka) koja vodi transakcijski račun primatelja plaćanja

11. Stvarni dužnik - fizička ili pravna osoba koja duguje novčani iznos temeljem izvršenih usluga odnosno isporučenih dobara te kojoj je ispostavljen račun za izvršene usluge odnosno isporučena dobra. 

12. SDD nalog - instrukcija koju primatelj plaćanja podnosi svojoj banci kao pružatelju platnih usluga radi izvršenja platne transakcije izravnog terećenja. 

13. Autorizacija - platna transakcija se smatra autoriziranom ako je platitelj dao suglasnost za izvršenje SEPA platne transakcije ili ako je platitelj dao suglasnost za izvršenje niza platnih transakcija čiji je dio ta platna transakcija. Platna transakcija smatra se neautoriziranom ako se dokaže da platitelj nije dao Suglasnost za terećenje svog računa izravnim terećenjem.

14. U smislu ovih Posebnih uvjeta primatelj plaćanja je Iskon Internet, a platitelj je privatni ili poslovni korisnik Iskon Interneta ili osoba koja plaća račune za privatnog ili poslovnog korisnika Iskon Interneta kao stvarnog dužnika.

Članak 3.

SEPA suglasnost platitelja za izvršenje SEPA izravnog terećenja

1. SEPA Suglasnost je izraz pristanka i ovlaštenje koje platitelj daje primatelju plaćanja kojim mu dopušta iniciranje naloga SEPA izravnog terećenja na teret računa platitelja, a svog  pružatelja platnih usluga ovlašćuje da postupa u skladu s tim nalogom, sukladno pravilima SEPA izravnog terećenja. SEPA suglasnost se može dati za izvršenje jednokratne platne transakcije ili za izvršenje niza platnih transakcija za plaćanje novčanih obveza prema primatelju plaćanja. Za usluge i isporuke primatelja plaćanja koje se pružaju kontinuirano kroz više kalendarskih mjeseci odnosno obračunskih razdoblja, SEPA suglasnost se daje za izvršenje niza platnih transakcija za plaćanje novčanih obveza počevši od obračunskog razdoblja u kojem je izdana suglasnost.

2. Inicijativu za davanje suglasnosti može dati platitelj ili primatelj plaćanja. 

3. Platitelj može dati SEPA suglasnost za izvršenje izravnog terećenja samo pod uvjetom da je platiteljev račun otvoren kod PPU platitelja koji je pristupio SDD osnovnoj odnosno poslovnoj shemi.

4. SEPA suglasnost se daje na standardiziranom obrascu primatelja plaćanja kao SEPA suglasnost za osnovno izravno terećenje ili SEPA suglasnost za poslovno izravno terećenje koji su priloženi ovim Posebnim uvjetima, a koji je platitelj obavezan potpisati i predati primatelju plaćanja ili ugovornom partneru primatelja plaćanja ovlaštenom za zaprimanje SEPA suglasnosti. SEPA suglasnost za osnovno izravno terećenje daje i potpisuje platitelj - potrošač za terećenje svog tekućeg ili žiro računa, a SEPA suglasnost za poslovno izravno terećenje daje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta – nepotrošača.

5. SEPA suglasnost se daje na obrascu u papirnatom obliku, a može se dati i u elektroničkom obliku u skladu s mjerodavnim propisima kao i pravilima i odlukama nadležnih tijela.

6. Svoje osobne podatke, broj IBAN-a, te podatke koji se odnose na dužnika (ako se u ime stvarnog dužnika obavlja plaćanje),  kao i druge podatke za koje je to posebno naznačeno u obrascu SEPA suglasnosti popunjava platitelj, a može ih popunjavati i primatelj plaćanja prema  podacima koje mu je dao platitelj. Točnost, potpunost i vjerodostojnost svih popunjenih odnosno danih podataka kao i privolu za njihovo korištenje u svrhu izvršenja platne usluge izravnog terećenja jamči i odgovara  platitelj svojim potpisom na SEPA suglasnosti.

7. Kada SEPA suglasnost daje platitelj – potrošač, tu suglasnost vlastoručno potpisuje platitelj koji je korisnik transakcijskog računa koji se tereti, a kada  suglasnost daje platitelj - nepotrošač, suglasnost vlastoručno potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje. SEPA suglasnost mogu umjesto navedenih osoba potpisati njihovi opunomoćenici u skladu s primjenjivim propisima.

8. SEPA suglasnost koju je dao platitelj za izvršenje niza platnih transakcija počinje se primjenjivati za plaćanje novčanih obveza po osnovi usluga primatelja plaćanja nastalih u obračunskom razdoblju odnosno kalendarskom mjesecu u kojem je suglasnost dana, te se primjenjuje i za plaćanje budućih mjesečnih novčanih obveza.

9. Platitelj može opozvati izdanu SEPA suglasnost svakodobno, a opoziv SEPA suglasnosti primjenjuje se na novčane obveze obračunskog razdoblja odnosno kalendarskog mjeseca u kojemu je SEPA suglasnost opozvana.

10. Za slučaj da platitelj odluči izmijeniti transakcijski račun koji se tereti prilikom izvršenja transakcije izravnog terećenja, obvezan je kod primatelja plaćanja opozvati postojeću suglasnost te izdati novu suglasnost s novim IBAN-om koji će se teretiti prilikom izvršenja izravnog terećenja.

11. O SEPA suglasnosti koju je primatelju plaćanja dao platitelj nepotrošač, isti je obvezan obavijestiti svog PPU odnosno svoju banku o izdanoj suglasnosti u skladu s okvirnim ugovorom sklopljenim između PPU platitelja i platitelja nepotrošača. 

12. Platitelj može zatražiti opoziv odnosno izmjenu SEPA suglasnosti samo kod Iskon Interneta kao primatelja plaćanja ili kod ugovornog partnera Iskon Interneta koji je ovlašten za zaprimanje suglasnosti u ime Iskon Interneta. O opozivu ili izmjeni SEPA suglasnosti za Poslovno izravno terećenje platitelj nepotrošač mora obavijestiti svog PPU.

Članak 4.

Utvrđivanje identiteta platitelja

1. Prilikom davanja SEPA suglasnosti platitelj - potrošač obvezan je dati na uvid svoj identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i svoju karticu transakcijskog računa koju mu je izdao njegov PPU. 

2. Identifikacija platitelja - nepotrošača kod davanja SEPA suglasnosti vrši se uvidom u nadležni registar odnosno uvidom u izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana koji prilaže platitelj - nepotrošač kao i uvidom u osobni identifikacijski dokument osobe ovlaštene za zastupanje. Prilikom davanja SEPA suglasnosti platitelj nepotrošač obvezan je dati i podatak o svom transakcijskom računu ovjeren od svog PPU. 

3. U svrhu zaštite platitelja i primatelja plaćanja, platitelj je suglasan da se dokumenti iz stavaka 1. i 2. ovog članka , osim kartice tekućeg ili žiro računa, kopiraju te kopije istih pohrane kod primatelja plaćanja. 

4. SEPA suglasnost se može dati na svim prodajnim mjestima Iskon Interneta i na svim prodajnim mjestima ovlaštenih ugovornih partnera Iskon Interneta na kojima je moguće ostvariti osobni izravni kontakt između platitelja i primatelja plaćanja, te identifikaciju platitelja. SEPA suglasnost se može dati u izravnom osobnom kontaktu između platitelja i primatelja plaćanja u poslovnim prostorijama platitelja nepotrošača odnosno u domu potrošača pod uvjetom da je moguće izvršiti identifikaciju platitelja. SEPA suglasnost se može dati i ugovornom partneru kojeg je Iskon Internet ovlastio za zaprimanje SEPA suglasnosti i identifikaciju platitelja u ime Iskon Interneta.

5. Platitelj daje SEPA suglasnost za izravno terećenje za plaćanje svoje novčane obveze prema Iskon Internetu, a može dati suglasnost i za plaćanje novčanih obveza druge osobe koja je dužnik novčane obveze prema Iskon Internetu. Davanjem suglasnosti za izvršenje izravnog terećenja kojim se plaća novčana obveza druge osobe, platitelj ne pristupa dugu druge osobe niti ga preuzima, te time ne postaje dužnik novčane obveze u odnosu prema Iskon Internetu već ispunjava novčanu obvezu stvarnog dužnika.

6. Da bi se transakcija SEPA izravnog terećenja temeljem suglasnosti nepotrošača mogla izvršiti, davatelj suglasnosti nepotrošač obvezan je obavijestiti svog pružatelja platne usluge o suglasnosti i podacima iz suglasnosti koje je platitelj dao Iskon Internetu.

Članak 5.

Izvršenje izravnog terećenja

1. Iskon Internet će prije svakog slanja SDD naloga za svaki račun koji se plaća izravnim terećenjem poslati prethodnu obavijest kao sastavni dio računa ili zasebno uz račun. U slučajevima kada platitelj nije stvarni dužnik novčane obveze odnosno nije korisnik usluga Iskon Interneta i ne prima račun Iskon Interneta, a plaća novčanu obvezu druge osobe - stvarnog dužnika, prethodna obavijest dostavit će se tom platitelju prema njegovom izboru, a na način koji je naveden na SEPA suglasnosti.

2. Iskon Internet će poslati prethodnu obavijest platitelju najkasnije četiri kalendarska dana prije dana izvršenja izravnog terećenja. Dan izvršenja izravnog terećenja istovjetan je danu dospijeća novčane obveze koja je navedena na računu Iskon Interneta osim u slučaju ako dan dospijeća naveden na računu pada u subotu, nedjelju ili drugi neradni dan u kojem slučaju je dan izvršenja izravnog terećenja prvi slijedeći radni dan.

3. Iskon Internet će SDD nalog poslati na izvršenje za plaćanje novčane obveze dužnika nastale iz važećeg ugovornog odnosa ili po osnovi ugovornog odnosa s Iskon Internetom kao i za obveze iz tog ugovornog odnosa koje dospijevaju i nakon prestanka ugovornog odnosa.

4. Za izvršenje SEPA izravnog terećenja platitelj je obvezan osigurati dostatna novčana sredstva za plaćanje računa Iskon Interneta u cijelosti uvećan za naknadu pružatelja platne usluge platitelja odnosno pokriće na svom računu sa kojeg se vrši plaćanje SEPA izravnim terećenjem, jer u protivnom, nalog neće biti izvršen.

5. Danom izvršenja izravnog terećenja prestaje novčana obveza stvarnog dužnika. 

6. U slučaju da na dan dospijeća transakcija izravnog terećenja nije izvršena, stvarni dužnik novčane obveze dužan je platiti svoju novčanu obvezu u skladu s prihvatljivim načinima plaćanja navedenim na računu Iskon Interneta.

7. Nalog SEPA izravnog terećenja koji je temeljem suglasnosti inicirao Iskon Internet kao primatelj plaćanja, provodi PPU platitelja na teret računa platitelja. O svakom izvršenom nalogu SEPA izravnog terećenja PPU platitelja  obavijestit će platitelja putem izvatka o stanju i prometu računa ili na drugi ugovoreni način u skladu s međusobnim ugovorom.

Članak 6.

Naknade i troškovi

PPU platitelja obračunava naknadu i troškove za usluge SDD i obavljanje platnih transakcija izvršavanja izravnih  terećenja u skladu s Okvirnim ugovorom, te mjerodavnim odlukama i cjenikom PPU platitelja.

Članak 7.

Prava platitelja potrošača na povrat novca nakon izvršene transakcije

1. Platitelj potrošač ima pravo na povrat novčanih sredstava od svog pružatelja platne usluge odnosno svoje banke sukladno ugovorenim uvjetima između platitelja potrošača i banke. Zahtjev za povrat novčanih sredstva za autorizirane platne transakcije platitelj potrošač mora podnijeti svojoj banci u roku od 8 (osam) tjedana računajući od dana kada je transakcijski račun platitelja potrošača terećen, a u roku od 13 (trinaest) mjeseci za neautorizirane platne transakcije SEPA izravnog terećenja. 

2. S danom izvršenog povrata novčanih sredstava po zahtjevu platitelja potrošača novčana obveza stvarnog dužnika za koju je izvršen povrat novčanih sredstava postaje dospjela na dan povrata novčanih sredstava. Novčanu obvezu stvarni dužnik je obvezan podmiriti isti dan, a u suprotnom pada u zakašnjenje te je za kašnjenje u plaćanju obvezan platiti zakonske zatezne kamate.

3. Pravo na povrat novca kao i sva druga prava platitelja potrošača uređena su okvirnim ugovorom između platitelja potrošača i  PPU platitelja.

Članak 8. 

Otkaz suglasnosti

1. Iskon Internet kao primatelj plaćanja zadržava pravo otkazati SEPA suglasnost koju je dao platitelj ukoliko je od posljednjeg izvršenja SDD naloga proteklo više od 12 mjeseci te u drugim zakonom primjenljivim slučajevima (smrt platitelja potrošača odnosno prestanak pravne osobe i dr.). 

2. Iskon Internet je obvezan otkazati SEPA suglasnost po proteku 36 (trideset šest) mjeseci od posljednjeg izvršenja SDD naloga.

Članak 9. 

Rješavanje prigovora

1. Prigovore s osnove neautoriziranih, neizvršenih ili neuredno izvršenih transakcija SEPA izravnog terećenja platitelj izravno upućuje svom PPU odnosno svojoj banci u skladu s  njihovim međusobnim okvirnim ugovorom.

2. Prigovore na iznos računa, na pruženu uslugu, na dospijeće računa odnosno dospijeće izravnog terećenja platitelj korisnik rješava s Iskon Internetom kao primateljem plaćanja u skladu s ugovornim odnosom, općim uvjetima poslovanja  Iskon Interneta i ovim Posebnim uvjetima.

Članak 10.

Primatelj plaćanja nije odgovoran za eventualne štete proizašle iz ugovornog odnosa Platitelja i PPU Platitelja. Primatelj plaćanja nije odgovoran za eventualnu štetu koju je pretrpio platitelj ili stvarni dužnik, a koja je proizašla kao posljedica odbijenog ili opozvanog SDD naloga od strane platitelja ili PPU platitelja.

Članak 11. 

Prijelaz s postojeće platne usluge izravnog terećenja na platnu uslugu SEPA izravnog terećenja

Platitelji koji u svojoj banci već koriste postojeću uslugu izravnog terećenja odnosno uslugu trajnog naloga za plaćanje računa Iskon Interneta, bit će od strane svoje banke kao PPU obaviješteni o prelasku Iskon Interneta kao primatelja plaćanja na uslugu SEPA izravnog terećenja. Ukoliko platitelji nakon primitka obavijesti ne žele koristiti platnu uslugu SEPA izravnog terećenja za plaćanje računa Iskon Interneta, imaju pravo otkazati postojeću uslugu izravnog terećenja. Ukoliko u dodijeljenom zakonskom roku ne otkažu postojeću uslugu izravnog terećenja, a nakon prelaska Iskon Interneta na SEPA izravno terećenje, smatrat će se da su suglasni da se postojeća izravna terećenja izvršavaju kao SEPA izravna terećenja.

Članak 12.

Prijelazne i završne odredbe

Ovi Posebni uvjeti Iskon Interneta d.d. stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 03.06.2019. godine

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.