Posebni uvjeti korištenja web hosting usluge

Ovi Posebni uvjeti korištenja web hosting usluge (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju odnos između Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Davatelj usluge) i “Korisnika” – svaka pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Davatelja usluga (dalje u tekstu: Korisnik) u odnosu na pružanje web hosting usluge (dalje u tekstu: usluga).

Odgovornost Davatelja usluge

1. Davatelj usluge Korisniku pruža ugovorenu uslugu poštujući načela kvalitetnog i profesionalnog pružanja usluge.

Davatelj usluge poduzima sve razumne mjere da zakupljena usluga bude aktivna 24 sata dnevno.

Davatelj usluge nije odgovoran za probleme proistekle iz naglog nestanka struje, prekida veza (linkova) ili kvarova na hardveru koji nije moguće predvidjeti. Davatelj usluge će poduzeti sve korake da taj kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

2. Davatelj usluge nije odgovoran za imovinsku ili neimovinsku štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, imovinsku ili neimovinsku štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge.

3. Davatelj usluge obavlja sigurnosnu pohranu (backup) svih podataka jednom dnevno, ali ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke podataka na serveru. Za sigurnost vlastitih podataka odgovoran je isključivo Korisnik.

4. Davatelj usluge ne jamči sigurnost podataka koji se prenose Internetom preko zakupljenog ili korisnikovog servera. Korisnik može za potrebe sigurnosnih prijenosa podataka koristiti SSL šifriranje koje se nalazi u ponudi Davatelja usluge.

5. U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluge koje proizlazi iz povrede Uvjeta korištenja Davatelj usluge nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu uskraćivanjem tog prava. Korisnik nema pravo na naknadu tako eventualno nastale štete.

6. Hosting paketi Start, Run i Fly uključuju besplatan povrat podataka. Besplatan povrat podataka ograničen je na četiri povrata godišnje po web stranici smještenoj na našim serverima.

 

Odgovornost Korisnika usluge

1. Korisnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pravilima ponašanja na internetu (netiquette) te ovim Uvjetima korištenja.

2. Korisnik se obvezuje da će usluge koristiti na način uobičajen za ugovorenu vrstu usluge. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i može dovesti do trenutačnog prekida pružanja usluge korisniku od strane davatelja usluge, a bez prethodne najave.

3. Korisnik se obvezuje da nijedan njegov web hosting korisnički račun neće zauzeti više od:

a) 5% procesora na dulje od jednog sata neprestance

b) 5% radne memorije dulje od jednog sata neprestance

c) 5% mrežnih I/O resursa dulje od jednog sata neprestance

d) 5% disk I/O resursa dulje od jednog sata neprestance

e) 1.000 objekata po direktoriju (ne računajući poddirektorije)

f) 10 istovremenih konekcija prema FTP servisu

g) 100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu

h) 25 istovremenih konekcija prema SQL servisu ili više od 10% diskovne kvote po SQL bazi podataka

i) 25 istovremenih konekcija prema POP3 ili SMTP servisu.

j) 5 Mbit/s upload kapaciteta, na dulje od 1 sata neprestance.

4. Korisnik jamči da materijali koji se nalaze na zakupljenom serverskom prostoru ni na koji način ne krše autorska prava ili bilo koja prava trećih osoba.

Korisnik jamči i suglasan je da na svom prostoru neće imati uvredljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju (hacking), kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.

5. Korisnik jamči da pristup serveru neće ni na koji način koristiti u svrhu nanošenja štete Davatelju usluge, samom serveru i ostalim korisnicima koji se nalaze na serveru.

Korisnik jamči da zakupljene resurse neće koristiti za hakerske napade, traženja sigurnosnih problema u sistemu ili istraživati u svrhu davanja povjerljivih informacija o serveru drugim osobama, ili na bilo koji drugi način suprotan Uvjetima korištenja.

6. Slanje takozvanih SPAM poruka (reklama), phishing poruka te lanac-pisama (chain-letter) na ovom serveru najstrože je zabranjeno. Svaka takva aktivnost dovesti će do privremenog ili trajnog ograničenja korištenja ugovorene usluge, a sukladno ovim Uvjetima korištenja. Davatelj usluge je o svojoj namjeri ograničenja korištenja usluge dužan obavijestiti korisnika te mu dati rok od 3 dana (72 sata) kako bi korisnik prestao sa ovim aktivnostima. U slučaju virusa koji rezultira slanjem email poruka bez korisnikovog znanja, neće doći do privremenog ili trajnog ograničenja korištenja ugovorene usluge jer korisnik nije svjesno uvjetovao zabranjene aktivnosti.

7. Korisnik će Davatelju usluge redovito plaćati naknadu u roku dospijeća navedenom na računu za isporučene usluge, a po trenutno važećem cjeniku usluga objavljenom na web stranicama davatelja usluga.

8. Na sva ostala pitanja vezana uz korištenje Usluga i odnosa Iskona i Korisnika primjenjuju se Opći uvjeti i Opći uvjeti korištenja Iskon Interneta a koji su dostupni i na web stranici www.iskon.hr.

9. Svako kršenje Uvjeta korištenja imat će za posljedicu ukidanje web hosting korisničkog računa i brisanje svih podataka sa korisnikovog prostora na disku. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik se obvezuje da će isključiti odgovornost davatelja usluga u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu koji bi mogao nastati korisnikovim kršenjem Uvjeta korištenja. Korisnik se obvezuje  da će Davatelju usluge nadoknaditi svaku štetu koja bude prouzročena Davatelju usluge činjenjem i/ili nečinjenjem Korisnika, Također, Korisnik će nadoknaditi Davatelju usluge svaki iznos koji  Davatelj usluge plati trećim osobama kao naknadu štete.

 

Zaštita podataka

Zaštita podataka osigurana je Politikom zaštite privatnosti korisnika Iskon Interneta koja je dostupna na ovom linku.

 

Završne odredbe

1. Narudžbom usluge Korisnik potvrđuje i jamči da je imao pristup ovim Uvjetima korištenja i da ih je u potpunosti razumio i prihvatio.

2. U slučaju izmjene Uvjeta korištenja na način koji je nepovoljniji za Korisnika, Korisnik u roku od 30 dana od dana objave Uvjeta korištenja ima pravo raskinuti ugovor sa davateljem usluge.

3.       Uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici Davatelja usluge na internet adresi https://www.iskon.hr/Za-tvrtke/Najpovoljnija-ponuda/web-hosting/Uvjeti-koristenja ili na koji drugi za to prikladan način.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.