Korisnik je obavezan imati osiguranu kućnu instalaciju. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa potpisuje se od strane vlasnika linije ako je u pitanju postojeća linija. Ako je u pitanju nova linija potpisnik Zahtjeva treba biti osoba na koju će u budućnosti glasiti ta linija tj. vlasnik linije.

Za raskid usluge potrebno je u Iskon dostaviti presliku osobne iskaznice i e-mail adresu za komunikaciju s korisnikom (e-mail adresa koja je navedena kao kontakt i na korisničkim stranicama).

Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa korisniku će se dostaviti na njegovu e-mail adresu (ako korisnik nema e-mail adresu dostavit će se poštom na kućnu adresu) Pretplatnički ugovor koji čini dokumentacija: Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, Opći uvjeti i Cjenik. Potvrda o sklopljenom ugovoru će korisniku biti dostavljena poštom ili e-mailom.

Rok za realizaciju usluge od strane operatora je 30 dana od datuma sklapanja ugovora za sredstva daljinske komunikacije.