Ovim Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između Iskon Interneta d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, (dalje: Iskon) i korisnika usluge „Wi-Fi MESHtar XS - Podrška za internet“ (dalje: Korisnik).

Usluga je dostupna Iskonovim korisnicima usluge pristupa Internetu.  Na sva prava i obveze Korisnika i Iskona vezano uz odnose koji nisu definirani ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se Opći uvjeti korištenja Iskon Interneta.  

Opis Usluge

Usluga ''Wi-Fi MESHtar XS - Podrška za internet''  (dalje u tekstu: Usluga) uključuje naprednu korisničku podršku za internet i dijagnostiku Wi-Fi mreže te 2 uređaja za pojačavanje WI-FI signala (Wi-Fi Meshtar XS). Napredna korisnička podrška za internet i dijagnostiku Wi-Fi mreže omogućuje Wi-Fi signal u svakom kutu uz proaktivnu podršku za poteškoće na fizičkoj liniji. Proaktivna podrška sadrži praćenje korisničke linije i obradu potencijalnih tehničkih poteškoća s uslugom, kao i praćenje trendova na liniji korisnika u svrhu buduće nadogradnje usluge. Praćenje linije uključuje usporedbu minimalne garantirane brzine s aktualnom brzinom, praćenje broja grešaka te prekida na liniji. Korisnik pritom ne treba prijaviti poteškoću, s ugovorenom Podrškom za fizičke linije ove se aktivnosti odvijaju i bez njegove prijave, minimalno tri puta dnevno.

Postavljanje usluge

Nakon sklapanja Ugovora za Uslugu, korisniku se ovisno o odabranom načinu dostavljaju dva Meshtar XS uređaja (dalje u tekstu: Uređaji) za samoinstalaciju. Instalacija se obavlja u skladu sa Uputama Wi-Fi Meshtar XS, dostavljenima uz Uređaje i objavljenim na web stranicama: Iskon.hr/Wi-Fi-Meshtar.

Tehnička ograničenja uređaja

Korisnik je suglasan i prihvaća da kvaliteta bežičnog povezivanja ovisi o načinu postavljanja Wi-Fi Meshtar XS uređaja u prostoru. Na kvalitetu usluge utječu potencijalni izvori električnih smetnji. Oprema koja može uzrokovati smetnje su ventilatori, alarmni sustavi, mikrovalne pećnice, računala, bežični telefoni (baza i slušalica) i sl. Na kvalitetu usluge utječu također velike staklene ili metalne podloge i objekti, primjerice staklo, izolacijski zidovi, akvariji, ogledala, cigle i betonski zidovi. Korisnik prihvaća da izvori topline kao što su radijatori, pećnica ili direktna sunčeva svjetlost mogu utjecati na kvalitetu usluge. Korisnik prihvaća da kvaliteta usluge ovisi i o karakteristikama Korisničkih uređaja koji se bežično spajaju (npr. pametni telefoni, tableti, računala).

Brzina prijenosa podataka tijekom korištenja usluge ovisi, između ostalog, o brzini internetske veze do priključne točke, eventualnim smetnjama u prijenosu podataka bežičnim putem na lokaciji na kojoj se pruža usluga (primjerice prisutnošću drugih uređaja koji ometaju signal), brzini prijenosa na strani sadržaja kojem korisnik pristupa, istovremenom broju korisnika usluge unutar mreže.

Obveze Korisnika

Korisnik može  spojiti na Meshtar XS uređaje i koristiti bilo koji uređaj opremljen za Wi-Fi bežičnu komunikaciju, primjerice računalo, tablet, pametni telefon, prijenosno računalo (dalje u tekstu: Korisnički uređaj). Korisnik na Korisničkom uređaju mora imati instaliran odgovarajući operativni sustav, web preglednik, računalni program (softver), WLAN opremu (hardver) i odgovarajući IP mrežni protokol. Prilikom korištenja usluge korisnik je dužan pridržavati se Uputa Wi-Fi Meshtar XS i ovih Uvjeta korištenja.

Korisnik odgovara za svu štetu nastalu zbog nepravilnog, odnosno neovlaštenog korištenja ili zloupotrebe Usluge ili sa njom povezanih Uređaja, koja nastane namjerom ili propuštanjem dužne pažnje. Korisnik je obvezan suzdržavati se od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle dovesti do povrede cjelovitosti, sigurnosti i dostupnosti Usluge. Korisnik je u cijelosti odgovoran za sadržaj podataka koje prenosi i pohranjuje korištenjem Usluge, te će Iskonu nadoknaditi svu štetu nastalu u slučaju nedopuštenog djelovanja korisnika korištenjem Usluge.

Održavanje usluge

Usluga podrazumijeva davanje Uređaja u najam korisniku  za vrijeme korištenja Usluge, uz plaćanje naknade za Uslugu određenu cjenikom.
Raskidom ugovora i prestankom korištenja Usluge korisnik se obvezuje vratiti Uređaje.

Iskon se obvezuje na pružanje korisničke podrške za vrijeme trajanja Usluge putem telefona, e-maila, pisanim putem i intervencijama na terenu. U slučaju utvrđene neispravnosti Uređaja, Iskon će istu zamijeniti o svojem trošku.

Održavanje usluge i korisnička podrška sastoji se od osnove i napredne korisničke podrške.

Napredna podrška korisnicima uključuje primjerice: praćenje korisničke linije i obradu potencijalnih tehničkih poteškoća s uslugom, i dr.

Prava korištenja

Iskon zadržava pravo izmjene opsega ili načina funkcioniranja Usluge, kao i daljnjeg unaprjeđenja Usluge, a što može dovesti do izmjene pojedinih dijelova ili prestanka isporuke dijelova, pojedinih obilježja ili Usluge u potpunosti. Iskon je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Uvjeta korištenja i bez posebnog odobrenja korisnika na treće osobe, ukoliko prijenos tih prava i obveza neće imati negativan utjecaj na prava korisnika koja iz proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja. Korisnik se obvezuje da će se Uslugom koristiti isključivo za vlastite potrebe, odnosno da Uslugu neće ustupati u cijelosti ili djelomično trećima na korištenje te da će se Uslugom koristiti na način i pod ovdje navedenim uvjetima. Ukoliko korisnik ne bi postupao u skladu sa prethodno navedenim, bit će u obvezi nadoknaditi Iskonu svu štetu koja bi zbog toga nastala.

Pravo korištenja može biti privremeno ograničeno administratorskim pristupom Iskona, kada je to potrebno u svrhu održavanja i/ili izvršenja usluge podrške Korisniku.

Odgovornost i rizici

Iskon ne snosi odgovornost za nedostupnost Usluge, nezadovoljavajuću kvalitetu Usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako korisnik zamijeni dio ili kompletne Uređaje bez suglasnosti Iskona, ne osigura potrebnu konfiguraciju odnosno instalaciju ili ne prilagodi postojeću opremu zahtjevima iz specifikacije Usluge, ako ne instalira odgovarajući računalni program/aplikaciju ili ne postavi opremu na način opisan u Uputama Wi-Fi Meshtar XS.

Iskon neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati korisniku i/ili trećima uslijed postupanja suprotno ovim odredbama.

Ugovaranje i otkazivanje Usluge

Korisnik ugovara Uslugu putem zahtjeva za uslugu. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme,  računajući od dana isporuke Uređaja.

Korisnik ima pravo otkazati Uslugu bez navođenja razloga i bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora u bilo kojem trenutku trajanja Ugovora, dostavom obavijesti o otkazu Usluge Iskonu. Usluga će biti otkazana sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je Iskon zaprimio obavijest o otkazu, pod uvjetom da je ta obavijest zaprimljena najmanje 5 dana prije isteka mjeseca. U suprotnom, usluga će biti otkazana sa zadnjim danom sljedećeg mjeseca.

Ukoliko Korisnik otkazuje uslugu pristupa Internetu, Usluga će se otkazati istovremeno sa uslugom pristupa Internetu. Usluga se neće moći samostalno koristiti jer je njezino korištenje uvjetovano korištenjem usluge pristupa Internetu.

Po prestanku ugovora, korisnik je dužan vratiti Uređaje Iskonu u roku od 30 dana od dana prestanka ugovora. Ukoliko to ne napravi, navedeni Uređaji smatrat će se zadržanima, a Iskon će korisniku ispostaviti račun za naknadu vrijednosti Uređaja u  iznosima kako je to definirano u Cjeniku Iskona.

Iskon zadržava pravo otkaza Usluge u slučaju neplaćanja naknade od strane Korisnika.

Završne odredbe 

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu na dan objave. Iskon zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravovremeno obaviješten putem web stranice usluge na adresi: Iskon.hr/Wi-Fi-Meshtar. 

Smatra se da korisnik pristaje na izmjenu Uvjeta korištenja ukoliko nastavi sa korištenjem Usluge i nakon stupanja izmijenjenih Uvjeta korištenja na snagu. U slučaju spora između korisnika usluga i Iskona, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 25. studenog 2020.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.